Archiv aktualit

Archiv aktualit

Schválení reorganizačního plánu

středa, 30 září 2015

Schválení reorganizačního plánuDne 30. 6. 2015 Nejvyšší soud ČR názorným způsobem vyložil ust. § 348 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen „InsZ“), které upravuje podmínky pro schválení reorganizačního plánu soudem. Nevyšší soud výslovně uvedl, že předpoklady pro schválení reorganizačního plánu vypočtené v § 348 odst. 1 písm. a) až e) InsZ soudy musí posuzovat samostatně a naplnění jednoho z těchto předpokladů nelze spatřovat v tom, že byl naplněn předpoklad jiný. Stejně tak platí, že z toho, že nebyl naplněn jeden z předpokladů schválení reorganizačního plánu uvedených v § 348 odst. 1 InsZ,…

Insolvence a zisk z pronájmu zastavené věci

pondělí, 31 srpen 2015

Insolvence a zisk z pronájmu zastavené věci V dubnu tohoto roku vydal Nejvyšší soud ČR nedávno publikované rozhodnutí sp. zn. 29 NSCR 31/2013, ve kterém se zabýval problematikou, komu náleží nájemné ze zastavené nemovitosti za dobu, po kterou probíhá insolvenční řízení na majetek zástavního dlužníka.Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není-li zde z doby před zahájením insolvenčního řízení jiná dohoda mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem, pak nájemné získané pronájmem věci zastavené zástavní smlouvou uzavřenou podle ustanovení § 152 a násl. obč. zák. za dobu od vzniku zástavního práva do zpeněžení zástavy nenáleží zástavnímu věřiteli a za dobu, po kterou…

Asistence naší kanceláře společnosti Uranium Industry a.s.

čtvrtek, 06 srpen 2015

Asistence naší kanceláře společnosti Uranium Industry a.s. Společnost Uranium Industry a.s., za asistence naší kanceláře, získala na základě kontraktu s kanadskou firmou Denison Mines práva prozkoumávat podzemní ložiska uranu na území Mongolska. Uzavření smlouvy je významným krokem k zahájení komerční těžby uranu v Mongolsku a je rovněž naplněním snahy České republiky o opětovný návrat na mongolský těžební trh, na kterém Československo před r. 1989 zaujímalo přední pozici. Tato snaha České republiky byla deklarována mimo jiné podporou transakce Senátem České republiky, na jehož půdě došlo k slavnostnímu podpisu transakčních dokumentů. http://denisonmines.mwnewsroom.com/press-releases/denison-mines-corp-announces-agreement-to-sell-mongolian-interests-to-uranium-in-tsx-dml-201507301019499001

Osoba blízká dlužníkovi v insolvenčním řízení

čtvrtek, 30 červenec 2015

Osoba blízká dlužníkovi v insolvenčním řízeníV dubnu tohoto roku vydal Nejvyšší soud ČR rozhodnutí sp. zn. 29 ICdo 80/2014, ve kterém se zabýval problematikou osoby blízké právnické osobě v insolvenčním řízení a problematikou neúčinných právních jednání. Nejvyšší soud výslovně uvedl, že jen proto, že jednatel společnosti s ručením omezeným je manželem jednatelky další společnosti s ručením omezeným, nejsou tyto společnosti vůči sobě v poměru osob blízkých. Pro poměry upravené insolvenčním zákonem není důvod na tomto závěru ničeho měnit, a to ani s přihlédnutím k základním zásadám insolvenčního řízení.

Přejmenování advokátní kanceláře

pondělí, 06 červenec 2015

Přejmenování advokátní kanceláře Naše advokátní kancelář změnila svoji obchodní firmu na DUNOVSKÁ & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, a to s účinností od 30. 6. 2015, kdy tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku.

Místní příslušnost v řízení o soudním prodeji zástavy

středa, 01 červenec 2015

Místní příslušnost v řízení o soudním prodeji zástavy Novelou zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZŘS“) byla s účinností od 1. 5. 2015 změněna místní příslušnost soudu v řízení o soudním prodeji zástavy. Dle nového ust. § 353a pro řízení o soudním prodeji zástavy platí, že pro řízení je příslušný obecný soud zástavního dlužníka a týká-li se řízení nemovité věci, je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu je nemovitá zástava. Zákonodárce v novele tak zvolil právní úpravu shodnou s právním stavem účinným do 31. 12. 2013.