Bankovnictví & Finance

Mezi hlavní reference v této oblasti patří mnohaleté externí právní poradenství významné tuzemské bance (zejména v oblasti různých forem financování a řešení tzv. rizikových úvěrů včetně restrukturalizací), právní poradenství předním factoringovým a leasingovým společnostem, jakož i intenzivní spolupráce s dalšími významnými bankami a privátními investičními skupinami.

 

 • Právní poradenství a zastupování České spořitelny ve věci analýzy úvěrové a zajišťovací dokumentace společnosti podnikající v dodávce zemědělských krmiv. Zesplatnění úvěru, realizace zástavního práva k pohledávkám z obchodního styku, uplatnění směnky, právní asistence při napadení neúčinných právních úkonů dlužníka a osob poskytujících zajištění.
 • Komplexní a kontinuální právní poradenství a podpora ve všech právních věcech včetně sporné agendy pro pojišťovnu Euler Hermes SA, hlavní externí právní poradce od 2/2020.
 • Právní zastoupení Odyssey 44 při vyjednávání a uzavření smluvní dokumentace k prodeji 50% podílu v přední tuzemské pojišťovně poskytující neživotní pojištění, příprava transakční a zajišťovací dokumentace, notifikace ČNB, registrace zástavních práv k ochranným známkám, DVP vypořádání u obchodníka s cennými papíry.
 • Právní stanovisko pro Raiffeisenbank ve věci posouzení kompletní smluvní factoringové dokumentace.
 • ŽPSV s.r.o. – právní asistence Sberbank při přípravě kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace pro financování klienta.
 • Právní poradenství ČSOB spočívající v provedeném due diligence akcií a dalších aktiv poskytovaných k zajištění v rámci projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup společnosti vlastnící skladový areál v Horních Počernicích. Vypracování kapacitních posudků.
 • Příprava zajišťovací dokumentace pro Raiffeisenbank k zástavě nemovitostí na Slovensku k zajištění akviziční úvěrové angažovanosti dlužníka.
 • Komplexní právní poradenství České spořitelně při vymáhání úvěrových pohledávek ve výši přesahující 170 mil. Kč za společností KARA Trutnov, a.s. Právní poradenství a negociace s dlužníkem před zahájením insolvenčního řízení, příprava přihlášky pohledávky banky do insolvenčního řízení, zastupování v prozatimním věřitelském výboru, organizace výběrového řízení na prodej pohledávek banky, zajištění Data Room, příprava a negociace transakční dokumentace, post-closingové poradenství.
 • Právní poradenství Sberbank při refinancování dluhopisů – Easten company, s.r.o.
 • Právní poradenství Sberbank CZ ve věci revize Smlouvy o portfoliovém ručení Covid Invest (ručení Českomoravské záruční a rozvojové banky za dluhové financování poskytované komerčními bankami k překlenutí vyššího rizika klientů komerčních bank nebo v důsledku nedostatečného zajištění dostupného financování klientům komerčních bank v podmínkách panujících v důsledku šíření koronavirové nákazy COVID-19).
 • Právní stanovisko ČSOB ve věci posouzení právních důsledků reorganizace klienta, společnosti podnikající v oblasti investičních celků, služeb a produktů pro energetiku a průmysl na pohledávky banky z poskytnutého financování.
 • Právní pomoc Sberbank CZ ve věci revize smlouvy o poskytování služeb v oblasti přenosu dat a rack housingu.
 • Zpracování právní analýzy pro ČSOB ve věci bankovní záruky poskytnuté jako jistota v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, analýza rozhodnutí zadavatele a možností obrany proti němu.
 • Posouzení ručitelského prohlášení české společnosti vystaveného ve prospěch HSBC UK Bank Ltd. obsaženého ve Facilities Agreement z pohledu českého práva. Jednání o smlouvě o zastavení podílu a její příprava, zápis do obchodního rejstříku. Příprava kapacitního posudku ve vztahu k Facilities Agreement a posudku k vymahatelnosti ve vztahu k zastavení podílu.
 • Právní poradenství Raiffeisenbank - právní stanovisko k bankovní regulaci - Smlouva o portfoliovém ručení.
 • Právní poradenství ČSOB v projektech akvizičního financování klientů – segment SME a korporát. Od roku 2016 - právní due diligence cílových společností, smlouvy o převodu obchodních podílů, akcií a další vybrané dokumenty (posouzení rizik nedostatků a doporučení změn), eventuálně i příprava kapacitního posudku. V průběhu posledních 24 měsíců jsme zpracovali 41 případů v celkové hodnotě 2,5 mld. Kč.
 • Právní pomoc Sberbank CZ ve věci přípravy smluvní dokumentace Service Level Agreement.
 • Poradenství advokátní kanceláři ve věci posouzení možnosti transferu peněžních prostředků z Ugandy do ČR, AML procedury.
 • Komplexní právní poradenství České spořitelně při vymáhání úvěrových pohledávek za společností pietro filipi, s.r.o. podnikající v oblasti módy, výroby a prodeje oděvů, zastupování v negociaci s dlužníkem o možnosti reorganizace, příprava přihlášky pohledávky banky do insolvenčního řízení a zastupování banky v insolvenčním řízení. Komplexní organizace výběrového řízení na prodej pohledávek banky za dlužníkem, včetně organizace Data Room a přípravy vzorové smluvní dokumentace, včetně komunikace s potenciálními investory. Zastupování banky i při vymáhání pohledávek za avalisty zajišťovací směnky, včetně přípravy přihlášek do insolvenčních řízení.
 • Zpracování vzorové factoringové dokumentace pro ČSOB Factoring v návaznosti na opatření přijatá v souvislosti s epidemií koronaviru, přechod standardního financování na Cash Advance Factoring.
 • Právní asistence tuzemské bance a členům představenstva banky při kontrole/dohlídce České národní banky.
 • Právní poradenství ČSOB při poskytnutí nového financování k přefinancování závazků logistické skupiny v rámci projektu odštěpení části nemovitého majetku a vytvoření nové společnosti. Vypracování zprávy o provedeném due diligence nově vznikající společnosti a zastavovaných nemovitostí sloužících jako zajištění financování, včetně posouzení nájemních vztahů.
 • Komplexní právní asistence tuzemské bance v procesu přípravy a realizace nového dluhopisového programu ve výši 15 mld. Kč na dobu 15 let. Příprava veškeré dokumentace včetně základního prospektu, zastupování v řízení o udělení souhlasu ČNB.
 • Právní poradenství významné investiční společnosti při přípravě a negociaci úvěrové a zajišťovací dokumentace pro čerpání střednědobého úvěru, včetně zástavy pohledávek a dluhopisů
 • Právní poradenství a zastoupení ČSOB ve významném případu akontačních a kaučních bankovních záruk vystavených z příkazu tuzemské engineeringové společnosti v energetice. Zastupování banky ve sporu s beneficientem záruk o plnění ze záruk, ohledně vad uplatnění záruk. Řízení skončilo úspěchem kanceláře v dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, který zrušil rozhodnutí odvolacího soudu, ztotožnil se s právním názorem kanceláře a rozhodl ve prospěch banky.
 • Právní poradenství pro ČSOB Factoring, příprava a negociace factoringové dokumentace v objemu přesahujícím 100 mil. Kč pro financování pohledávek municipalit a dopravních podniků v souvislosti s parkováním a veřejnou dopravou.
 • Komplexní právní servis ČSOB v sektoru ohrožených pohledávek SME – analýzy úvěrové a zajišťovací dokumentace s cílem doporučení dalšího postupu banky, vymáhání pohledávek za dlužníky a osobami poskytujícími zajištění v exekuci, insolvenci a bilaterálních sporech, vymáhání směnek.
 • Zastupování a právní poradenství tuzemské bance v procesu due diligence za účelem akvizice retailového a korporátního portfolia bankovní instituce, včetně zaměstnanců a IT systémů.
 • Právní poradenství ČSOB Factoring ve věci připomínkování návrhu novely zákona č. 593/1992 Sb. O rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, která hodlá zavést možnost factoringových společností vytvářet daňově uznatelné opravné položky k pohledávkám z factoringové spolupráce.
 • Zastupování skupiny významných tuzemských bank (ČS, ČSOB, KB, SBCZ, UCB) v procesu restrukturalizace úvěrových pohledávek za společností podnikající na trhu reklamních a dárkových předmětů, včetně přípravy stabilizační dohody (Standstill Agreement) uzavírané mezi dlužníkem a všemi financujícími bankami a včetně revize úvěrové a zajišťovací dokumentace.
 • Právní poradenství v projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup 100% podílu ve společnosti podnikající v oboru zemních prací a výstavby zemědělských a občanských staveb, vypracování zprávy o provedeném due diligence podílu a dalších aktiv poskytovaných k zajištění, posouzení platnosti a účinnosti smlouvy o převodu podíllu, kapacitní posudky.
 • Právní poradenství a zastupování České spořitelny ve věci analýzy úvěrové a zajišťovací dokumentace společnosti poskytující IT řešení a profesionální služby. Zesplatnění úvěru, realizace zástavního práva k pohledávkám z obchodního styku, uplatnění směnky.
 • Příprava právní analýzy postupu tuzemské banky při vyplacení bankovní záruky a posouzení oprávněnosti nároku žalobce, který na banku  podal žalobu z titulu tvrzené škody z důvodu neoprávněného čerpání bankovní záruky a porušení povinností banky při vyplacení  bankovní záruky. Zastupování banky v předmětném soudním řízení.
 • Právní poradenství tuzemské bance spočívající v procesní obraně proti nárokům klientů v souvislosti s tzv. islandskými dluhopisy, do nichž klienti banky investovali na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů s ČSOB Asset Management a na základě komisionářské smlouvy.
 • Právní stanovisko pro tuzemskou banku k problematice ekonomicky spjatých skupin klientů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního financování poskytovaného na rozšíření logistického areálu, vypracování zprávy o provedeném due diligence nemovitých věcí, včetně posouzení platnosti a účinnosti smluvní dokumentace k zajištění práva stavby a pronájmu nemovitých věcí.
 • Právní asistence skupině společností provozující zdravotnická zařízení. Analýza úvěrové a zajišťovací dokumentace společnosti, jednání a dosažení dohody s financující bankou.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního financování společnosti podnikající ve výrobě sladkostí a lahůdek, vypracování zprávy o provedeném due diligence podílu a dalších aktiv poskytovaných k zajištění, včetně posouzení platnosti a účinnosti smlouvy o převodu podílu, kapacitní posudky.
 • Příprava právního stanoviska pro Sberbank CZ k oprávněnosti odmítnutí nároku na čerpání neodvolatelné bankovní záruky za dobré provedení vystavené za klienta podnikajícího v oblasti stavebnictví, dle URDG 758 a vyplatitelné na první požádání a bez námitek.
 • Příprava právního stanoviska k problematice účtování poplatků při nákupu a prodeji cenných papírů ve fondech spravovaných stejnou investiční společností, bankovní dohled ČNB.
 • Právní poradenství projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup podílů ve společnostech podnikajících v oboru zdravotnictví, vypracování zprávy o provedeném due diligence včetně posouzení smlouvy o převodu obchodních podílů, kapacitní posudky.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup akcií holdingové společnosti s dceřinou společností (jednou z největších českých společností zabývajících se recyklací stavebního odpadu a dodavatelským zpracováním přírodního kameniva). Právní due diligence cílové společnosti a aktiv sloužících k zajištění úvěru, posouzení smlouvy o převodu akcií, právní prověrka podílů na dceřiné společnosti, kapacitní posudky.
 • Příprava ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR ve sporu proti České republice v souvislosti s privatizací strojírenského státního podniku při vymáhání ručitelského závazku státu dle zákona o velké privatizaci za úhradu úvěrové angažovanosti vůči ČSOB.
 • Právní poradenství hypoteční bance ve vztahu k problematice vymezení účelně vynaložených nákladů poskytovatele spotřebitelského úvěru na bydlení podle ZSÚ, to vše v návaznosti na zveřejněné pokyny ČNB k této problematice a na výzvu ČNB ke sdělení informací a poskytnutí dokumentace. Analýza dokumentace a návrh dalšího postupu ve vztahu k ČNB.
 • Právní asistence tuzemské bance při procesu ověření znalostí a profesních předpokladů členů managementu a držitelů klíčových funkcí v bance ve smyslu Zákona o bankách a ověření způsobilosti k výkonu funkce členů managementu a držitelů klíčových funkcí v intencích Obecných pokynů EBA č. EBA/GL/2017/12 k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích.
 • Poradenství českému poskytovateli platebních služeb malého rozsahu při komplexní revizi klientské a regulatorní dokumentaci vzhledem k zahájenému řízení ČNB vůči poskytovateli, včetně poradenství a zastupování klienta v řízení o získání licence platební instituce.
 • Komplexní právní poradenství HSBC při řešení úvěrové angažovanosti předního světového výrobce obráběcích strojů, revize původní a příprava nové úvěrové a zajišťovací dokumentace. Asistence při registraci změn zajišťovací dokumentace souvisejících s převodem závodu české pobočky HSBC z britské entity na francouzskou entitu. Poradenství ohledně optimálního způsobu implementace požadavku dlužníka na povolení financování části jeho aktivit od jiné banky, s tím spojená potřeba uvolnění zajištění některých zastavených aktiv a úprava úvěrové dokumentace.
 • Analýza úvěrové a zajišťovací dokumentace společnosti zabývající se výrobou zdravotní techniky, elektroniky, nástrojů. Smluvní dokumentaci jsme analyzovali se zaměřením na její platnost a následnou vymahatelnost pohledávek banky. Vymahatelnosti pohledávek banky, upozornění na rizika, návrhy úprav dokumentace.
 • Analýza úvěrové a zajišťovací dokumentace společnosti  specializující se na výrobu dílů pro automotive a rozsáhlé škály obalového materiálu. Posouzení platnosti a účinnosti dokumentace a  vymahatelnosti pohledávek banky, upozornění na rizika, návrhy úprav dokumentace.
 • Analýza úvěrové a zajišťovací dokumentace společnosti specializující se na výrobu materiálů ze skleněných vláken včetně záručních listin ČMZRB, posouzení platnosti a účinnosti dokumentace a  vymahatelnosti pohledávek banky, upozornění na rizika, návrhy úprav dokumentace.
 • Analýza úvěrové a zajišťovací dokumentace společnosti zabývající se zejména provozováním silniční motorové dopravy, posouzení platnosti a účinnosti dokumentace a vymahatelnosti pohledávek banky.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance v projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup podílů ve společnosti podnikající v oborech kovovýroby, zámečnických prací a výroby ocelových konstrukcí, vypracování zprávy o provedeném due diligence zastavovaných podílů včetně posouzení smlouvy o převodu obchodních podílů, kapacitní posudky.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance v projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup podílů ve společnosti podnikající v oblasti prodeje a servisu obráběcích strojů pro třískové obrábění a 3D Tiskáren, právní due diligence cílové společnosti a aktiv určených k zajištění, stanovisko ke smlouvě o převodu obchodních podílů, jakož i o dohodě společníků o výplatě podílů na zisku, kapacitní stanoviska.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance v projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup podílů ve společnosti vlastnící logistický areál, právní due diligence cílové společnosti a aktiv určených k zajištění, stanovisko ke smlouvě o převodu obchodních podílů, vypracování Kapacitních posudků subjektů uzavírajících úvěrovou a zajišťovací dokumentaci. Příprava memoranda posuzujícího, zda byly splněny podmínky pro poskytnutí tzv. finanční asistence ve smyslu příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.
 • Implementace factoringových produktů do nabídky tuzemské banky, analýza obchodních záměrů banky, návrhy vhodných schémat factoringového financování, příprava kompletní smluvní dokumentace, spolupráce při přípravě IT systému pro factoring, příprava kompletní factoringové dokumentace.
 • Právní poradenství stavební spořitelně ve věci refinancování residenční nemovitosti v centru Prahy, revize úvěrové a zajišťovací dokumentace, příprava struktury transakce, podmínky čerpání.
 • Právní asistence významné tuzemské bance v souvislosti se zamýšlenou akvizicí úvěrových pohledávek od Expobank CZ a.s. Posouzení úvěrové a zajišťovací dokumentace dlužníka, včetně úvěrových podmínek, z hlediska právně podstatných odlišností od stávající vzorové dokumentace ČSOB s ohledem na možná právní rizika vyplývajících pro ČSOB a jejich eventuální důsledky pro ČSOB v souvislosti s akvizicí.
 • Právní poradenství při řešení angažovanosti z titulu bezregresního factoringu poskytnuté klientovi – přední evropské společnosti zabývající se distribucí a velkoobchodním prodejem mobilních telefonů.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance v souvislosti s vystavenými bankovními zárukami za řádné zhotovení díla (komplexní obnova elektrárny) společností zabývající se strategickými engineeringovými obory.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance v projektu financování akvizice multifunkčního areálu v Praze klientem banky. Právní due diligence vybraných aktiv sloužících jako zajištění financování, právní posudek smlouvy o převodu podílů na společnosti vlastnící multifunkční areál včetně doporučení jejích změn.
 • Příprava kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace pro tuzemskou banku vztahující se k úvěru poskytovanému bankou za účelem financování nákupu zemědělské půdy ve výši EUR 24 million. Příprava úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy k podílům, k nemovitým věcem, k pohledávkám z bankovních účtů, k pohledávkám z pojistného plnění, smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávek z obchodního styku a dohody o podřízenosti včetně zástavní smlouvy k pohledávkám z podřízené smlouvy.
 • Právní poradenství kyperské holdingové společnosti při přípravě, uzavření a implementaci úvěrové a zajišťovací dokumentace pro účely financování nabytí nemovitostního portfolia v hodnotě přesahující 1 mld. Kč.
 • Právní poradenství přední zahraniční pojišťovně specializující se na produkty životního pojištění při posuzování možnosti její potenciální expanze do zemí východní Evropy.
 • Právní poradenství významné zahraniční bance při přípravě a negociaci speciální factoringové dokumentace pro bezregresní factoring pro případ financování klienta banky -  předního světového výrobce sportovního oblečení, obuvi a potřeb, zahrnující pojištění úvěrovou pojišťovnou Atradius.
 • Právní poradenství a zastoupení významné tuzemské bance v celém procesu a organizaci výběrového řízení na prodej portfolia zajištěných pohledávek banky za společností zabývající se prodejem a opravami nákladních automobilů v řádech desítek milionů Kč.
 • Právní asistence nejvýznamnějšímu dodavateli kompletního sortimentu ložisek při akvizici úvěrových pohledávek, due diligence, transakční dokumentace, právní poradenství v insolvenčním řízení.
 • Právní poradenství ČSOB Factoring při přípravě speciální factoringové dokumentace pro největšího mezinárodního výrobce železničních kol a dvojkolí.
 • Právní poradenství významné zahraniční bance při poskytnutí rozvahového i mimo-rozvahového financování v řádech stovek mil. Kč pro předního českého prodejce sportovního vybavení. Poradenství zahrnovalo přípravu úvěrové a zajišťovací dokumentace pro různé typy zajištění včetně zástavy věci hromadné.
 • Právní asistence významné tuzemské bance při analýze úvěrové a zajišťovací dokumentace společnosti zabývající se výstavbou vodovodů a velkoobchodem hutního materiálu a možností dalšího postupu banky v souvislosti se splácením úvěru včetně rozboru možností factoringového financování klienta.
 • Právní asistence ČSOB Factoring při přípravě a negociaci specifického typu factoringové dokumentace (“utility factoring”) s významným klientem ČSOB Factoring – jedním z největších dodavatelů energie v České republice.
 • Poradenství kyperské holdingové společnosti při přípravě a negociaci smluvní dokumentace na poskytnutí mezaninového úvěru za účelem nabytí majetkové účasti ve společnostech podnikajících v oblasti zdravotnictví.
 • Komplexní právní poradenství investiční společnosti v souvislosti s přípravou právní struktury fungování investičního fondu s proměnným kapitálem (SICAV), investiční strategie, tvorba portfolia investičních aktiv fondu.
 • Právní poradenství tuzemské bance v souvislosti se změnou úvěrové dokumentace klienta – společnosti zabývající se výrobou a prodejem betonových stavebních prvků, zahrnující zejména úpravu regulace úvěrového limitu.
 • Právní poradenství stavební spořitelně spočívající ve vypracování stanoviska k možnostem ukončení smlouvy o stavebním spoření.
 • Právní poradenství tuzemské bance při analýze existence a pořadí zajištění pohledávky banky – zástavního práva banky k pohledávkám z účtů klienta (dodavatel technologických investičních celků nebo jejich částí) a problematika pořadí zajištění pohledávek z nečerpaných bankovních záruk.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance související s právní analýzou zajišťovací dokumentace představující zástavu obchodního závodu sloužícího k provozu bioplynové stanice a zástavou nemovitostí, jež jsou zároveň součástí závodu.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance v souvislosti s revizí rámcové smluvní dokumentace mezi ČSOB a předním světovým poskytovatelem IT řešení týkající se dodávek software a poskytování služeb, včetně dílčí smlouvy pro realizaci dlouhodobé zakázky na vývoj a implementaci softwarové aplikace (platební modul), v hodnotě desítek mil. Kč.