Bankovnictví & Finance

Mezi hlavní reference v této oblasti patří mnohaleté externí právní poradenství významné tuzemské bance (zejména v oblasti různých forem financování a řešení tzv. rizikových úvěrů včetně restrukturalizací), právní poradenství předním factoringovým a leasingovým společnostem, jakož i intenzivní spolupráce s dalšími významnými bankami a privátními investičními skupinami.

 

 • Analýza existence ekonomiky spjatých osob pro účely limitů úvěrové angažovanosti. 
 • Právní analýza postupu banky při vyplacení záruky, zastupování banky ve sporu o neoprávněné vyplacení záruky.
 • Právní asistence při přípravě odvolání proti daňovým výměrům. 
 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup akcií holdingové společnosti s dceřinou společností, která je jednou z největších českých společností zabývajících se recyklací stavebního odpadu a dodavatelským zpracováním přírodního kameniva. Vypracování zprávy o provedeném due diligence zastavovaných akcií včetně posouzení smlouvy o převodu akcií, právní prověrka podílů na dceřiné společnosti, kapacitní posudky.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup podílů ve společnosti podnikající v oborech kovovýroby, zámečnických prací a výroby ocelových konstrukcí, vypracování zprávy o provedeném due diligence zastavovaných podílů včetně posouzení smlouvy o převodu obchodních podílů, kapacitní posudky. 
 • Právní poradenství a zastoupení ČSOB ve významném případu vystavených akontačních a kaučních bankovních záruk z příkazu přední tuzemské engineeringové společnosti v energetice, právní asistence při uplatnění protizáruk, zastupování banky v řízení o nařízení předběžného opatření a v souvisejících řízeních.
 • Právní poradenství HSBC při řešení úvěrové angažovanosti předního světového výrobce obráběcích strojů, revize původní a příprava nové úvěrové a zajišťovací dokumentace (téměř všechny druhy zajišťovacích smluv). V r. 2019 jsme asistovali bance při registraci změn zajišťovací dokumentace souvisejícími s převodem závodu české pobočky HSBC z britské entity na francouzskou entitu (k transakci došlo z důvodu nejistých dopadů BREXITu). V současné době rovněž poskytujeme bance poradenství ohledně optimálního způsobu implementace požadavku dlužníka na povolení financování části jeho aktivit od jiné banky, s čímž je spojená potřeba uvolnění zajištění některých zastavených aktiv a úprava úvěrové dokumentace za účelem reflexe dlužníkových požadavků.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup podílů ve společnosti podnikají v oblasti prodeje a servisu obráběcích strojů pro třískové obrábění a 3D Tiskáren, právní due diligence cílové společnosti a aktiv určených na zajištění, stanovisko ke smlouvě o převodu obchodních podílů, jakož i o dohodě společníků o výplatě podílů na zisku, kapacitní stanoviska.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup podílů ve společnosti vlastnící logistický areál, právní due diligence cílové společnosti a aktiv určených k zajištění, stanovisko ke smlouvě o převodu obchodních podílů, vypracování Kapacitních posudků subjektů uzavírajících úvěrovou a zajišťovací dokumentaci. Příprava memoranda posuzujícího, zda byly splněny podmínky pro poskytnutí tzv. finanční asistence ve smyslu příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích.
 • Implementace faktoringových produktů do nabídky Banky CREDITAS, analýza obchodních záměrů banky, návrhy vhodných schémat factoringového financování, příprava kompletní smluvní dokumentace, spolupráce při přípravě IT systému pro factoring, příprava kompletní factoringové dokumentace.
 • Právní poradenství ČSOB a ČSOB Asset Management spočívající v procesní obraně proti nárokům jejich klientů v souvislosti s tzv. islandskými dluhopisy, do nichž klient banky investovali na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů s ČSOB Assset Management a na základě komisionářské smlouvy o ČSOB.
 • Právní poradenství Wüstenrot, ve věci refinancování rezidenční nemovitosti v centru Prahy, revize úvěrové a zajišťovací dokumentace, příprava struktury transakce, podmínky čerpání.
 • Právní asistence ČSOB v souvislosti se zamýšlenou akvizicí úvěrových pohledávek od Expobank CZ a.s. Posouzení úvěrové a zajišťovací dokumentace dlužníka, včetně úvěrových podmínek, z hlediska právně podstatných odlišností od stávající vzorové dokumentace ČSOB s ohledem na možná právní rizika vyplývajících pro ČSOB a jejich eventuální důsledky v souvislosti s akvizicí.
 • Právní poradenství HSBC při řešení angažovanosti z titulu bezregresního factoringu poskytnuté klientovi - přední evropské společnosti zabývající se distribucí a velkoobchodním prodejem mobilních telefonů.
 • Právní poradenství České spořitelně v souvislosti s vystavenými bankovními zárukami za řádné zhotovení díla (komplexní obnova elektrárny) společnosti zabývající se strategickými engineeringovými obory.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu financování akvizice multifunkčního areálu v Praze, klientem banky. Právní due diligence vybraných aktiv (zejména nemovitosti a obchodních podílů) sloužících jako zajištění financování, právní posudek smlouvy o převodu podílů na společnosti vlastnící multifunkční areál včetně doporučení jejich změn.
 • Příprava kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace pro Raiffeisenbank vztahující se k úvěru poskytovanému bankou za účelem financování nákupu zemědělské půdy ve výši EUR 24 mil. Příprava úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy k podílům, k nemovitým věcem, k pohledávkám z bankovních účtů, k pohledávkám z pojistného plnění, smlouvy o zajišťovacím postoupení pohledávek z obchodního styku a dohody o podřízenosti včetně zástavní smlouvy k pohledávkám z podřízené smlouvy.
 • Právní poradenství ČSOB při akvizičním financování klienta - zájemce o koupi 50% podílu v cílové společnosti (jednoho z předních českých výrobců obalového materiálu) spočívající v posouzení smlouvy o nabytí podílu, akcionářské dohody mezi budoucími obchodními partnery a stanov nově vzniklé holdingové společnosti.
 • Právní poradenství ČSOB v projektech akvizičního financování klientů ČSOB - právní due diligence cílových společností, smlouvy o převodu obchodních podílů a akcií a další vybrané dokumenty (posouzení rizik nedostatků a doporučení změn), eventuálně i příprava kapacitního posudku. V průběhu posledních 24 měsíců jsme zpracovali 32 případů v celkové hodnotě cca 1,560 mld. Kč.
 • Právní poradenství Kyperské holdingové společnosti při přípravě, uzavření a implementaci úvěrové a zajišťovací dokumentace pro účely financování nabytí nemovitostního portfolia v hodnotě přesahující 1 mld. Kč.
 • Právní poradenství přední zahraniční pojišťovně specializující se na produkty životního pojištění při posuzování možnosti její potenciální expanze do zemi východní Evropy.
 • Právní poradenství HSBC při přípravě a negociaci speciální factoringové dokumentace pro bezregresní factoring pro případ financování klienta banky - předního světového výrobce sportovního oblečení, obuvi a potřeb, zahrnující pojištění úvěrovou pojišťovnou Atradius.
 • Právní poradenství a zastoupení ČSOB v celém procesu a organizaci výběrového řízení na prodej portfolia zajištěných pohledávek banky za společností zabývající se prodejem a opravami nákladních automobilů v řádech desítek milionů Kč.
 • Právní asistence VK LOŽISKA při akvizici úvěrových pohledávek, due diligence, transakční dokumentace, právní poradenství v insolvenčním řízení.
 • Právní poradenství ČSOB Factoring při přípravě speciální factoringové dokumentace pro největšího mezinárodního výrobce železničních kol a dvojkolí.
 • Právní poradenství HSBC při poskytnutí rozvahového i mimo-rozvahového financování v řádech stovek mil. Kč pro předního českého prodejce sportovního vybavení. Poradenství zahrnovalo přípravu úvěrové a zajišťovací dokumentace pro různé typy zajištění včetně zástavy věci hromadné.
 • Právní asistence České spořitelně při analýze úvěrové a zajišťovací dokumentace společnosti zabývající se výstavbou vodovodů a velkoobchodem hutního materiálu, a možností dalšího postupu banky v souvislosti se splácením úvěru včetně rozboru možností factoringového financování klienta.
 • Právní asistence ČSOB Factoring při přípravě a negociaci specifického typu factoringové dokumentace ("utility factoring") s významným klientem ČSOB Factoring - jedním z největších dodavatelů energie v České republice.
 • Poradenství BELET HOLDINGS při přípravě a negociaci smluvní dokumentace na poskytnutí mezzaninového úvěru za účelem nabytí majetkové účasti ve společnostech podnikajících v oblasti zdravotnictví.
 • Komplexní právní poradenství Prevalent Investiční fond v souvislosti s přípravou právní struktury fungování investičního fondu s proměnným kapitálem (SICAV), investiční strategie, tvorba portfolia investičních aktiv fondu.
 • Právní poradenství Sberbank CZ v souvislosti se změnou úvěrové dokumentace klienta - společnosti zabývající se výrobou a prodejem betonových stavebních prvků, zahrnující zejména úpravu regulace úvěrového limitu.
 • Právní poradenství Wüstenrot spočívající ve vypracování stanoviska k možnostem ukončení smlouvy o stavebním spoření.
 • Právní poradenství Sberbank CZ při analýze existence a pořadí zajištění pohledávky banky - zástavního práva banky k pohledávkám z účtů klienta (dodavatel technologických investičních celků nebo jejich částí) a problematika pořadí zajištění pohledávek z nečerpaných bankovních záruk.
 • Právní poradenství České spořitelně související s právní analýzou zajišťovací dokumentace představující zástavu obchodního závodu sloužícího k provozu bioplynové stanice, a zástavou nemovitostí, jež jsou zároveň součástí závodu.
 • Právní poradenství ČSOB v souvislosti s revizí rámcové smluvní dokumentace mezi ČSOB a předním světovým poskytovatelem IT řešení týkající se dodávek software a poskytování služeb, včetně dílčí smlouvy pro realizaci dlouhodobé zakázky na vývoj a implementaci softwarové aplikace (platební modul), v hodnotě desítek mil. Kč.
 • Komplexní právní poradenství společnosti Czech Aerospace Industries, podnikající v oblasti produkce letadlových komponentů, při přípravě a organizaci úvěrové a zajišťovací dokumentace při akviziční financování a následném refinancování akvizičního úvěru jinou bankou.