Soudní spory & Rozhodčí řízení

Mezi reference v této oblasti patří zejména zastupování bankovních domů a dalších podnikatelských subjektů ve sporech o zaplacení pohledávek v řádech stovek milionů až miliard korun.

 

 • Právní poradenství a zastoupení ČSOB ve významném případu akontačních a kaučních bankovních záruk vystavených z příkazu tuzemské engineeringové společnosti v energetice. Zastupování banky ve sporu s beneficientem záruk o plnění ze záruk, ohledně vad uplatnění záruk. Řízení skončilo úspěchem kanceláře v dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, který zrušil rozhodnutí odvolacího soudu, ztotožnil se s právním názorem kanceláře a rozhodl ve prospěch banky. 
 • Právní poradenství tuzemské bance spočívající v procesní obraně proti nárokům klientů v souvislosti s tzv. islandskými dluhopisy, do nichž klienti banky investovali na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů s ČSOB Asset Management a na základě komisionářské smlouvy.
 • Příprava právní analýzy postupu tuzemské banky při vyplacení bankovní záruky a posouzení oprávněnosti nároku žalobce, který na banku  podal žalobu z titulu tvrzené škody z důvodu neoprávněného čerpání bankovní záruky a porušení povinností banky při vyplacení  bankovní záruky. Zastupování banky v předmětném soudním řízení.
 • Právní asistence v rizikovém případě factoringového financování dodavatele jedné z hlavních pražských nemocnic. Analýza factoringové dokumentace a vztahů s nemocnicí. Jednání s investory o prodeji pohledávek z FS, negociace a uzavření dohody o vypořádání.
 • Zastupování české společnosti poskytující komplexní služby od prodeje přes logistiku až po případné přesné obrábění nebo dělení materiálu v celním řízení o doměření antidumpingového cla.
 • Právní poradenství dopravní společnosti se spory s bývalým zaměstnancem ohledně nároku na doplatek zaručené mzdy dle zákoníku práce a příslušných prováděcích nařízení.
 • Zastupování dodavatele hutních materiálů a plastů v celním řízení o doměření antidumpingového cla.
 • Zastupování klienta (významného dodavatele průmyslových armatur, potrubí a potrubního uložení v ČR) ve sporu s Coface o vyplacení pojistného plnění za pojištěné pohledávky neuhrazené ze strany odběratele.
 • Právní poradenství a zastupování ČSOB Factoring v souvislosti s vymáháním pohledávek za odběratelem Industrial Park Tachov s.r.o. postoupených na ČSOB Factoring na základě factoringové smlouvy a zároveň právní poradenství a zastupování při obraně proti požadavkům tohoto odběratele na vrácení plnění poskytnutého na úhradu postoupených pohledávek.
 • Poradenství významné tuzemské bance v souvislosti s poskytnutými bankovními zárukami, analýza procesních možností vedlejšího účastníka podat ústavní stížnost.
 • Analýza smluvní dokumentace jednomu z největších evropských výrobců železničních kol a dvojkolí a zastupování klienta při vymáhání pohledávek za neplatícím odběratelem, včetně uplatnění zajišťovací blankosměnky s avaly fyzických osob.
 • Právní asistence při přípravě odvolání proti daňovým výměrům.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance týkající se revize úvěrové a zajišťovací dokumentace klienta Alfa Scrap. Zastupování banky při vymáhání pohledávek zastavených ve prospěch banky.
 • Zastupování klienta v řízení a registraci k DPH, problematika zpětného doměření DPH.
 • Právní poradenství společnosti podnikající v oblasti přepravy zásilek v souvislosti s nárokem na náhradu škody uplatněným vůči klientovi z titulu pozdě dodané zásilky.
 • Zastupování klienta při obraně proti požadavkům České televize na vrácení plnění poskytnutého na úhradu pohledávek, jejichž původním věřitelem byla společnost zabývající se filmovou produkci a které byly na ČSOB Factoring postoupeny v rámci factoringové spolupráce.
 • Právní poradenství a zastupování ČSOB Factoring v souvislosti s vymáháním pohledávek vzniklých z factoringové spolupráce za společností patřící mezi největší zpracovatele a dodavatele suchých plodů v České republice.
 • Právní asistence společnosti, která je členem silné investiční skupiny s působností v energetické, finanční a realitní oblasti, při vymáhání pohledávky za dlužníkem ve výši cca 400 tis. EUR včetně dohody o uznání a přistoupení k dluhu.
 • Zastupování české společnosti poskytující komplexní služby od prodeje přes logistiku až po případné přesné obrábění nebo dělení materiálu jakožto žalovaného v soudním sporu o zaplacení dlužné částky z titulu tvrzených pohledávek z nájemního vztahu.
 • Právní poradenství ČSOB Factoring při vymáhání pohledávek společností zabývajících se prodejem potravin a nápojů, jež jim byly postoupeny na základě factoringové spolupráce v celkové výši cca 10 mil. Kč.
 • Právní poradenství při zastupování tuzemské banky při vymáhání úvěrových pohledávek v hodnotě cca 40 mil. Kč vůči skupině společností obchodujících s IT materiálem v exekučním i v insolvenčním řízení. Právní služby zahrnují i zastupování banky při jednání s orgány činnými v trestním řízení a vymáhání pohledávek od osob poskytujících zajištění.
 • Komplexní právní pomoc tuzemské bance zahrnující zahájení insolvenčního řízení proti dlužníkovi – poskytovateli IT a telekomunikačních služeb a vymáhání nároků proti avalistovi ze směnky vystavené dlužníkem a podání trestního oznámení v celkové výši 37 mil. Kč.
 • Zastupování tuzemské banky v rozhodčím řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky při vymáhání nároků ze směnky (20 mil. Kč).
 • Příprava ústavní stížnosti proti rozsudku NSČR ve sporu proti České republice v souvislosti s privatizací strojírenského státního podniku při vymáhání ručitelského závazku státu dle zákona o velké privatizaci za úhradu úvěrové angažovanosti vůči ČSOB.
 • Expertní právní stanovisko k vedení soudních sporů souvisejících s plněním z neplatební bankovní záruky (performance bond) vystavené významné tuzemské bance ve prospěch zahraniční banky v souvislosti s plněním společnosti TECHNOEXPORT při dodávce výrobního celku na zpracování hliníku do Íránu a uplatněním práv z protizáruky Komerční banky ve prospěch ČSOB.