Reference

Bankovnictví & Finance

 • vzorová i projektová dokumentace pro různé typy bankovních obchodů a finančních transakcí
 • provozní, investiční a projektové financování
 • směnečné právo
 • leasing, factoring, forfaiting, tolling
 • zajišťovací instrumenty dle NOZ s důrazem
  na práva věřitele
 • řešení rizikových úvěrů, restrukturalizace úvěrových vztahů (viz Insolvence & Finanční restrukturalizace)
 • bankovní regulace a dohled, regulace finančního trhu a platebního styku

Soudní spory & Rozhodčí řízení

 • spory z obchodních kontraktů, stavební reklamace
 • směnečné spory
 • spory z investic
 • spory z IT projektů
 • akcionářské spory
 • zastupování v insolvenčních řízeních a sporech vyvolaných insolvencí
 • řízení před rozhodčími orgány
 • vymáhání pohledávek
 • mimosoudní řešení sporů
 • spory s orgány veřejné moci

Fúze & Akvizice

 • akvizice a prodeje společností
 • koupě jednotlivých aktiv či souborů aktiv (podniky, pohledávky, soubory nemovitostí a/nebo movitých věcí)
 • due diligence při akvizičních transakcích
 • restrukturalizace obchodních korporací
 • přeměny, fúze, změny právní formy společností
 • zvyšování či snižování základního kapitálu společností
 • prodej a pacht závodu

IT, Duševní vlastnictví, Média

 • smlouvy o dodávkách IT systémů
 • licenční smlouvy
 • smlouvy o implementaci a další údržbě software
 • registrace, ochrana a výkon práv k nehmotným statkům (ochranné známky, patenty, domény apod.)
 • projekty v oblasti televize, rádia
 • řešení sporů z IT projektů
 

Insolvence & Finanční restrukturalizace

 • řešení rizikových úvěrů a restrukturalizace úvěrových vztahů
 • smlouvy o dočasné úpravě právních vztahů (standstill agreements, security pool agreements)
 • zastupování v insolvenčních řízeních
  a věřitelských orgánech
 • přihlášky pohledávek, spory vyvolané insolvenčním řízením
 • poradenství v insolvenčním řízení i před jeho zahájením
 • prodeje a kapitalizace pohledávek
 • vymáhání pohledávek

Korporátní právo,
Obchodní vztahy

 • obecné právní poradenství
 • podpora managementu společností
 • zakládání a změny obchodních korporací
 • řešení právních vztahů mezi akcionáři
  a právních vztahů v rámci holdingu
 • příprava nebo posuzování smluv v obchodním styku
 • smlouvy pro dodávky IT systémů, dodávky investičních celků, smlouvy ve stavebnictví
 • správa majetkových účastí, zastupování společníků na valných hromadách
 • obchody s cennými papíry (emise, prodeje, opce, zástavy, zajišťovací převody)

Nemovitosti

 • převody nemovitostí
 • developerské a stavební projekty
 • smlouvy o výstavbě a inženýringu
 • předkupní práva, zástavní práva a věcná břemena
 • pronájem nemovitostí
 • pozemkové restituce
 • řízení před katastrem nemovitostí, rešerše
  v katastru nemovitostí