IT, Duševní vlastnictví, Média

  • smlouvy o dodávkách IT systémů
  • licenční smlouvy 
  • smlouvy o implementaci a další údržbě software
  • registrace, ochrana a výkon práv k nehmotným statkům (ochranné známky, patenty, domény apod.)
  • projekty v oblasti televize, rádia
  • řešení sporů z IT projektů

Při akvizicích IT nabízí advokátní kancelář zpracování kompletní smluvní dokumentace, tj. smlouvy kupní, popř. smlouvy o dílo a licenční smlouvy včetně smluv navazujících, tj. smlouvy o implementaci a údržbě, jež klientovi garantují fungující dodávku, která je v souladu a navazuje  na další IT vybavení a systémy klienta. Právní poradenství je poskytováno i při revizích stávajících smluvních vztahů, včetně identifikace práv a povinností, které z uzavřených smluv vyplývají pro jednotlivé smluvní strany (např. v souvislosti se záměrem smluvní vztah ukončit, modifikovat stávající informační systém apod.).

Advokátní kancelář zajišťuje právní servis při registraci, ochraně a výkonu práv k nehmotným statkům, zejména pak v souvislosti s ochrannými známkami, patenty, užitnými či průmyslovými vzory a doménami. 

Součástí odborné praxe advokátní kanceláře jsou zkušenosti z participace na projektech hromadných sdělovacích prostředků (televize, rádia), na projektech v oblasti mobilních komunikací, jakož i na podnikání prostřednictvím internetu.

Reference v oblasti IT, Duševní vlastnictví, Média