Insolvence & Finanční restrukturalizace

Během více než 14leté praxe v této oblasti měli advokáti advokátní kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS možnost podílet se jako právní poradci na restrukturalizacích desítek rizikových úvěrů, v případech, kde úvěrová angažovanost věřitelů dosahovala řádů stovek milionů až miliard Kč.

 

 • Právní poradenství a zastupování České spořitelny ve věci analýzy úvěrové a zajišťovací dokumentace společnosti podnikající v dodávce zemědělských krmiv. Zesplatnění úvěru, realizace zástavního práva k pohledávkám z obchodního styku, uplatnění směnky, právní asistence při napadení neúčinných právních úkonů dlužníka a osob poskytujících zajištění.
 • Komplexní právní poradenství České spořitelně při vymáhání úvěrových pohledávek ve výši přesahující 170 mil. Kč za společností KARA Trutnov, a.s. Právní poradenství a negociace s dlužníkem před zahájením insolvenčního řízení, příprava přihlášky pohledávky banky do insolvenčního řízení, zastupování v prozatimním věřitelském výboru, organizace výběrového řízení na prodej pohledávek banky, zajištění Data Room, příprava a negociace transakční dokumentace, post-closingové poradenství.
 • Zastupování skupiny významných tuzemských bank (ČS, ČSOB, KB, SBCZ, UCB) v procesu restrukturalizace úvěrových pohledávek za společností podnikající na trhu reklamních a dárkových předmětů, včetně přípravy stabilizační dohody (Standstill Agreement) uzavírané mezi dlužníkem a všemi financujícími bankami a včetně revize úvěrové a zajišťovací dokumentace.
 • Komplexní právní poradenství  České spořitelně při vymáhání úvěrových pohledávek za společností pietro filipi, s.r.o. podnikající v oblasti módy, výroby a prodeje oděvů, zastupování v negociaci s dlužníkem o možnosti reorganizace, příprava přihlášky pohledávky banky do insolvenčního řízení a zastupování banky v insolvenčním řízení. Komplexní organizace výběrového řízení na prodej pohledávek banky za dlužníkem, včetně organizace Data Room a přípravy vzorové smluvní dokumentace, včetně komunikace s potenciálními investory. Zastupování banky i při vymáhání pohledávek za avalisty zajišťovací směnky, včetně přípravy přihlášek do insolvenčních řízení.
 • Právní stanovisko ČSOB ve věci posouzení právních důsledků reorganizace klienta, společnosti podnikající v oblasti investičních celků, služeb a produktů pro energetiku a průmysl na pohledávky banky z poskytnutého financování.
 • Poradenství pro klienta SPORTISIMO při exitu z polského trhu formou řízené likvidace místních prodejen nebo prodejem vybraných prodejen investorům, včetně zatupování při jednání s pronajímateli prodejních prostor a koordinace právního poradenství s partnerskou polskou kanceláří.
 • Komplexní právní servis ČSOB v sektoru ohrožených pohledávek SME – analýzy úvěrové a zajišťovací dokumentace s cílem doporučení dalšího postupu banky, vymáhání pohledávek za dlužníky a osobami poskytujícími zajištění v exekuci, insolvenci a bilaterálních sporech, vymáhání směnek.
 • Právní poradenství a zastupování České spořitelny ve věci analýzy úvěrové a zajišťovací dokumentace společnosti poskytující IT řešení a profesionální služby. Zesplatnění úvěru, realizace zástavního práva k pohledávkám z obchodního styku, uplatnění směnky.
 • Právní poradenství HSBC při řešení úvěrové angažovanosti předního světového výrobce obráběcích strojů, revize původní a příprava nové úvěrové a zajišťovací dokumentace. Poradenství ohledně optimálního způsobu implementace požadavku dlužníka na povolení financování části jeho aktivit od jiné banky, s čímž je spojená potřeba uvolnění zajištění některých zastavených aktiv a úprava úvěrové dokumentace.
 • Právní asistence factoringové společnosti v rizikovém případě factoringového financování jedné z hlavních pražských nemocnic. Analýza factoringové dokumentace a vztahů mezi nemocnicí a dlužníky. Jednání s investory o prodeji pohledávek z FS, negociace a uzavření dohody o vypořádání.
 • Právní poradenství ČSOB v procesu restrukturalizace úvěrové angažovanosti dlužníka skupiny podnikající ve stavebních a technologických celcích. Analýza restrukturalizačního plánu, analýza rizik a dopadů plánované restrukturalizace na úvěrové pohledávky banky, včetně jejich zajištění.
 • Právní poradenství České spořitelně související s vymáháním úvěrových pohledávek za dlužníkem, příprava insolvenčního návrhu a přihlášky do insolvenčního řízení, zastupování ve věřitelských orgánech a na schůzi věřitelů a uplatňování zastavených pohledávek vůči tuzemským a zahraničním poddlužníkem.
 • Právní poradenství a zastoupení ČSOB ve významném případu akontačních a kaučních bankovních záruk vystavených z příkazu tuzemské engineeringové společnosti v energetice. Zastupování banky ve sporu s beneficientem záruk o plnění ze záruk, ohledně vad uplatnění záruk. Řízení skončilo úspěchem kanceláře v dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, který zrušil rozhodnutí odvolacího soudu, ztotožnil se s právním názorem kanceláře a rozhodl ve prospěch banky. 
 • Právní zastoupení Sberbank CZ při řešení ohroženého úvěru developerské společnosti, zastoupení v insolvenčním řízení a výkon funkce předsedy věřitelského výboru, organizace a smluvní zajištění dostavby a kolaudace rezidenčního komplexu a zajištění následných prodejů bytových jednotek konečným zákazníkům. Díky úspěšnému vedení projektu se předpokládá vysoké uspokojení úvěrové angažovanosti banky.
 • Právní poradenství České spořitelně při restrukturalizaci úvěrové angažovanosti v hodnotě 160 mil. Kč společnosti podnikající v oblasti pozemního, podzemního a důlního stavitelství včetně uplatnění práv ze zajištění.
 • Právní poradenství České spořitelně související s vymáháním úvěrové pohledávky za dlužníkem, společností podnikající ve stavebnictví, nacházejícím se v úpadkové situaci, analýza možností banky uspokojit se z cash collateralu a právní poradenství v souvislosti s prostředky složenými na escrow účtu, zastoupení v insolvenčním řízení – výkon funkce předsedy věřitelského výboru.
 • Právní poradenství při řešení angažovanosti z titulu bezregresního factoringu poskytnuté klientovi – přední evropské společnosti zabývající se distribucí a velkoobchodním prodejem mobilních telefonů.
 • Zastoupení ČSOB v konkursním řízení společnosti obchodující se zbraněmi a vojenským materiálem, výkon funkce předsedy věřitelského výboru. Část pohledávek byla uspokojena v částečných rozvrzích. Případ komplikuje spor se Slovenským státem, který trvá na vlastnictví podstatné části majetku patřícího do konkursní podstaty.
 • Analýza úvěrové a zajišťovací dokumentace společnosti, zabývající se zejména provozováním silniční motorové dopravy, posouzení platnosti a účinnosti dokumentace a  vymahatelnosti pohledávek banky.
 • Analýza úvěrové a zajišťovací dokumentace společnosti specializující se na výrobu materiálů ze skleněných vláken včetně záručních listin ČMZRB, posouzení platnosti a účinnosti dokumentace a  vymahatelnosti pohledávek banky, upozornění na rizika, návrhy úprav dokumentace.
 • Analýza úvěrové a zajišťovací dokumentace společnosti specializující se na výrobu dílů pro automotive a rozsáhlé škály obalového materiálu. Posouzení platnosti a účinnosti dokumentace a  vymahatelnosti pohledávek banky, upozornění na rizika, návrhy úprav dokumentace.
 • Analýza úvěrové a zajišťovací dokumentace společnosti zabývající se výrobou zdravotní techniky, elektroniky, nástrojů. Smluvní dokumentaci jsme analyzovali se zaměřením na její platnost a následnou vymahatelnost pohledávek banky. Vymahatelnosti pohledávek banky, upozornění na rizika, návrhy úprav dokumentace.
 • Komplexní právní servis významné tuzemské bance v procesu přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení od roku 2008. V rámci tohoto poradenství přezkoumáváme přibližně 200 insolvenčních přihlášek ročně v celkové hodnotě cca 2 mld. Kč.
 • Organizace výběrového řízení na prodej souboru nesplácených úvěrových pohledávek významné tuzemské bance v hodnotě cca 1 mld. Kč, příprava dokumentace pro výběrové řízení, organizace výběrového řízení, vč. due diligence, příprava a negociace transakční dokumentace.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance při řešení úvěrové angažovanosti předního českého výrobce oděvního a bytového textilu, analýza úvěrové a zajišťovací dokumentace Standstill Agreement, zastupování v insolvenčním řízení (přihláška, členství v orgánech, atd.), asistence při hledání strategického či finančního investora.
 • Právní poradenství tuzemské bance v souvislosti s restrukturalizací skupiny dlužníka, právní analýza restrukturalizačního plánu úvěrované skupiny, včetně analýzy rizik a dopadů plánované restrukturalizace dlužníkovi skupiny na úvěrové pohledávky, včetně jejich zajištění.
 • Analýza postavení a povinností managementu teplárenské společnosti při výkonu funkce člena představenstva ve světle ZOK a IS.
 • Právní poradenství ČSOB Factoring a příprava expert opinion pro holandský soud ve věci právní úpravy postupování pohledávek v ČR, expert opinion pro německé advokáty ve věci právní úpravy omylu a jeho důsledků v ČR.
 • Právní poradenství českému fondu kvalifikovaných investorů, řízený českými investičními experty při uplatňování nároků v insolvenčním řízení, možnosti dispozice s pohledávkou za úpadcem.
 • Právní poradenství a zastupování ČSOB Factoring v souvislosti s vymáháním pohledávek za odběratelem Industrial Park Tachov s.r.o. postoupených na ČSOB Factoring na základě factoringové smlouvy a zároveň právní poradenství a zastupování při obraně proti požadavkům tohoto odběratele na vrácení plnění poskytnutého na úhradu postoupených pohledávek.
 • Právní poradenství České spořitelně v souvislosti s vystavenými bankovními zárukami ve výši přesahující 700 mil. Kč za řádné zhotovení díla (komplexní obnova elektrárny) společností zabývající se strategickými engineeringovými obory.
 • Právní poradenství české bance při restrukturalizaci úvěrové angažovanosti přesahující 400 mil. Kč analýze úvěrové a zajišťovací dokumentace, majetkových vztahů, návrhu možných řešení ve skupině 5 subjektů úvěrovaných klientem (nemocnice, bioplynová elektrárna a technologické centrum, fotovoltaická elektrárna, družstvo provozující nebytové jednotky, družstvo provádějící výstavbu rodinných domů).
 • Právní asistence Sberbank CZ při restrukturalizaci úvěrové angažovanosti skupiny společností podnikajících v oblasti ICT, optických a metalických sítí, měřicích systémů a softwaru a v oblasti bezpečnostních, řídících a informačních technologií.  Veškeré přípravy změn úvěrové zajišťovací dokumentace.
 • Právní asistence tuzemské bance při řešení ohrožené úvěrové angažovanosti vůči společnostem z největší dřevařské a lesnické skupiny v ČR – LESS, a.s. a LESS & FOREST, s.r.o., včetně zastupování v insolvenčním řízení a jednání s majoritními věřiteli o způsobu řešení úpadku dlužníků včetně reorganizace.
 • Právní poradenství tuzemské bance v případě restrukturalizace ohrožených úvěrů společností specializujících se na projektování, výstavbu a servis metalických a optických kabelových tras. Analýza úvěrové a zajišťovací dokumentace, příprava a negociace smlouvy o stabilizaci a podpoře restrukturalizace („standstill agreement“), restrukturalizace úvěrů a zajištění v celkové hodnotě 150 mil. Kč.
 • Zastoupení významné tuzemské banky při vymáhání syndikovaného úvěru ve výši cca 700 mil. Kč v insolvenčním řízení proti dlužníkovi - společnosti poskytující služby v oblasti prodeje a oprav letecké techniky, právní analýza možností a variant mimo insolvenční restrukturalizace společnosti poskytující služby v oblasti prodeje a oprav letecké techniky.
 • Právní poradenství významné mezinárodní společnosti zabývající se prodejem energie a ropných produktů v souvislosti s pohledávkou ve výši téměř 3 mil. EUR za českým dlužníkem, proti kterému bylo zahájeno insolvenční řízení.
 • Právní asistence nejvýznamnějším dodavatelům kompletního sortimentu ložisek při akvizici úvěrových pohledávek, due diligence, transakční dokumentace, právní poradenství v insolvenčním řízení.
 • Právní poradenství tuzemské bance při přípravě insolvenční přihlášky pohledávek banky za dlužníkem podnikajícím v oblasti fotovoltaiky a úspory energií.
 • Komplexní právní poradenství tuzemské bance při restrukturalizaci úvěrové angažovanosti skupiny Styrotrade (investiční a KTK/RVG angažovanost) financované klubem bank Sberbank CZ, Česká spořitelna a Raiffeisenbank. Asistence při negociacích a přípravě standstill agreement s cílem stabilizace společnosti a při negociaci a přípravě smluvní dokumentace pro refinancování, k němuž došlo prostřednictvím syndikovaného úvěru poskytnutého syndikátem několika tuzemských bank v celkové výši 500 mil. Kč.
 • Právní poradenství tuzemské bance v souvislosti s restrukturalizací úvěrových pohledávek banky ve výši 43,5 mil. Kč za společností provozující elektrárnu na biomasu. Analýza stávající úvěrové a zajišťovací dokumentace, návrhy na její úpravu s ohledem na posílení pozice banky; příprava dodatků ke stávající dokumentaci.
 • Právní poradenství tuzemské bance v souvislosti s rozborem zajišťovací dokumentace v hodnotě 10 mil. Kč.
 • Právní zastoupení a poradenství pro významnou tuzemskou banku v procesu restrukturalizace úvěrových pohledávek obou bank za výrobcem izolátorů pro elektrické vedení. Příprava úvěrové a zajišťovací dokumentace včetně smlouvy o stabilizaci a podpoře restrukturalizace (standstill agreement) a negociace podmínek při prodlužování standstill agreement a podmínek pro pokračující podporu ze strany financujících bank.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance při revizi úvěrové a zajišťovací dokumentace a inkasu úvěru ve výši 50 mil. Kč poskytnutému společnosti zabývající se velkoobchodním prodejem spojovacích materiálů a kotevní techniky prostřednictvím zastavených pohledávek.
 • Právní poradenství a zastupování tuzemské banky v případě restrukturalizace úvěrové angažovanosti ve výši cca 100 mil. Kč vůči společnosti spravující nemovitosti, části financovaných aktiv na investora, nalezení optimálního způsobu pro vymožení zajištění (zástavy nemovitostí, zajišťovacích směnek), vymáhání závazků ze záruk, ručení směnek a postoupení zbývající části úvěrové angažovanosti na nový subject.