Insolvence & Finanční restrukturalizace

Během více než 14leté praxe v této oblasti měli advokáti advokátní kanceláře DUNOVSKÁ & PARTNERS možnost podílet se jako právní poradci na restrukturalizacích desítek rizikových úvěrů, v případech, kde úvěrová angažovanost věřitelů dosahovala řádů stovek milionů až miliard Kč.

 

 • Právní poradenství a zastoupení České spořitelny ve věci analýzy úvěrové a zajišťovací dokumentace klienta – společnosti podnikající v produkci jednoúčelových strojů, zařízení a linek při zesplatnění úvěru a uplatnění zástavního práva k pohledávkám z obchodního styku vůči poddlužníkům banky a collection management těchto pohledávek. Zastupování klienta v insolvenčním řízení s dlužníkem včetně výkonu funkce předsedy věřitelského výboru.
 • Právní poradenství a zastoupení ČSOB ve významném případu akontačních a kaučních bankovních záruk vystavených z příkazu tuzemské engineeringové společnosti v energetice. Zastupování banky ve sporu s beneficientem záruk o plnění ze záruk, ohledně vad uplatnění záruk. Řízení skončilo úspěchem kanceláře v dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, který zrušil rozhodnutí odvolacího soudu, ztotožnil se s právním názorem kanceláře a rozhodl ve prospěch banky a v neprospěch beneficienta záruk. Beneficient podal ústavní stížnost, která byla Ústavním soudem odmítnuta.
 • Právní poradenství České spořitelně ve věci ošetření právních rizik banky spojených s M&A procesem probíhajícím u klienta banky – výrobní společnosti. Příprava Termsheetu o společném prodeji akcií emitovaných klientem banky a postoupení pohledávek banky za klientem banky. Příprava a negociace smlouvy o převodu akcií emitovaných klientem a smlouvy o postoupení pohledávek banky za klientem banky.
 • Právní poradenství platformě pro pohledávkový crowdfunding Investcrown (dříve NEBANKA), v případu komplexní restrukturalizace úvěrů ve výši převyšující 100 mil Kč poskytnutých v souvislosti s akvizicí potravinářského podniku. Analýza úvěrové a zajišťovací dokumentace, vyjednávání s investorem, strukturování transakce, příprava transakční dokumentace.
 • Právní poradenství ČSOB Factoring v problematickém případu factoringového financování při analýze factoringové dokumentace klienta. Asistence při vymáhání pohledávky z factoringové smlouvy v procesu koordinované restrukturalizace bankovního a factoringového financování klienta v souvislosti s řízeným odprodejem aktiv klienta. Příprava restrukturalizační dokumentace.
 • Právní asistence České spořitelně při prodeji zbytného majetku jejího dlužníka zahrnující přípravu a zpracování smluvní dokumentace včetně vypořádání kupní ceny a post-closing poradenství.
 • Komplexní právní poradenství České spořitelně při vymáhání úvěrových pohledávek ve výši 50 milionů Kč za klientem banky, společností podnikající v oblasti módy, výroby a prodeje oděvů. Zastupování banky v negociaci s dlužníkem o možnosti reorganizace, příprava přihlášky pohledávky banky do insolvenčního řízení. Organizace výběrového řízení na prodej pohledávek banky za dlužníkem včetně organizace data room a přípravy vzorové smluvní dokumentace, komunikace s potenciálními investory. Zastupování i při vymáhání pohledávek za avalisty zajišťovací směnky včetně přípravy přihlášek do insolvenčního řízení. Veškeré pohledávky banky byly prodejem zastavených věcí plně uspokojeny.
 • Komplexní právní poradenství České spořitelně při vymáhání úvěrových pohledávek ve výši přesahující 170 mil. Kč za společností KARA Trutnov, a.s. Právní poradenství a negociace s dlužníkem před zahájením insolvenčního řízení, příprava přihlášky pohledávky banky do insolvenčního řízení, zastupování v prozatímním věřitelském výboru, organizace výběrového řízení na prodej pohledávek banky, zajištění Data Room, příprava a negociace transakční dokumentace, post-closingové poradenství.
 • Právní poradenství a zastupování České spořitelny ve věci analýzy úvěrové a zajišťovací dokumentace jejímu klientovi, společnosti podnikající v dodávce zemědělských krmiv. Součástí poradenství bylo i řešení zesplatnění úvěru, realizace zástavního práva k pohledávkám z obchodního styku, uplatnění směnky, právní asistence při napadení neúčinných právních úkonů dlužníka a osob poskytujících zajištění.
 • Zastupování skupiny významných tuzemských bank (ČS, ČSOB, KB, SBCZ, UCB) v procesu restrukturalizace úvěrových pohledávek za společností podnikající na trhu reklamních a dárkových předmětů, včetně přípravy stabilizační dohody (Standstill Agreement) uzavírané mezi dlužníkem a všemi financujícími bankami, včetně revize úvěrové a zajišťovací dokumentace.
 • Komplexní právní servis pro ČSOB v procesu přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení od roku 2008. V rámci tohoto poradenství přezkoumáváme přibližně 160 insolvenčních přihlášek ročně.
 • Příprava vzorové smluvní dokumentace pro významnou průmyslovou společnost postoupení pohledávek a jednostranného zápočtu včetně oznámení o postoupení.
 • Právní stanovisko pro ČSOB ve věci posouzení právních důsledků vyplývajících z reorganizace klienta banky, společnosti působící v oblasti investičních celků, služeb a produktů pro energetiku a průmysl a posouzení právních dopadů reorganizace na pohledávky banky vůči klientovi z finančních nástrojů.
 • Právní poradenství ČSOB Factoring v problematickém případu factoringového financování při analýze factoringové dokumentace u klienta. Analýza problematiky identifikace pohledávek v případě zálohových plateb a zápočtů u postoupených pohledávek. Asistence při vymáhání postoupených pohledávek a při úspěšném procesu vyjednávání s dlužníkem (významným poskytovatelem přepravních a logistických služeb), který předtím odmítl platbu. Příprava prohlášení o přistoupení k dluhu a notářský zápis s přímou vykonatelností.
 • Poradenství pro klienta při exitu z polského trhu formou řízené likvidace místních prodejen a prodejem vybraných prodejen investorům. Součástí bylo i vedení negociace s pronajímateli prodejních prostor a koordinace právního poradenství s partnerskou polskou kanceláří.
 • Komplexní právní servis ČSOB v sektoru ohrožených pohledávek SME, který mimo jiné zahrnuje zpracování analýzy úvěrové a zajišťovací dokumentace včetně doporučení dalšího postupu banky, vymáhání pohledávek za dlužníky a osobami poskytujícími zajištění v exekuci, insolvenci a bilaterálních sporech, vymáhání směnek.
 • Právní poradenství a zastupování České spořitelny ve věci analýzy úvěrové a zajišťovací dokumentace společnosti poskytující IT řešení a profesionální služby. Zesplatnění úvěru, realizace zástavního práva k pohledávkám z obchodního styku, uplatnění směnky.
 • Právní poradenství HSBC Continental Europe při řešení úvěrové angažovanosti předního světového výrobce obráběcích strojů, úprava podmínek původní a příprava nové úvěrové a zajišťovací dokumentace. Poradenství ohledně optimálního způsobu implementace požadavku dlužníka na povolení financování části jeho aktivit od jiné banky, s čímž je spojená potřeba uvolnění zajištění některých zastavených aktiv a úprava úvěrové dokumentace.
 • Právní poradenství a zastupování factoringové společnosti v rizikovém případě factoringového financování jedné z hlavních pražských nemocnic. Analýza factoringové dokumentace a vztahů mezi nemocnicí a dlužníky. Vedení jednání s investory o prodeji pohledávek z factoringové společnosti, negociace a uzavření dohody o vypořádání.
 • Právní poradenství ČSOB v procesu restrukturalizace úvěrové angažovanosti dlužníka skupiny podnikající ve stavebních a technologických celcích. Analýza restrukturalizačního plánu, analýza rizik a dopadů plánované restrukturalizace na úvěrové pohledávky banky, včetně jejich zajištění.
 • Právní poradenství České spořitelně související s vymáháním úvěrových pohledávek za dlužníkem, příprava insolvenčního návrhu a přihlášky do insolvenčního řízení, zastupování ve věřitelských orgánech a na schůzi věřitelů a uplatňování zastavených pohledávek vůči tuzemským a zahraničním poddlužníkům.
 • Právní zastoupení Sberbank CZ při řešení ohroženého úvěru developerské společnosti, zastoupení v insolvenčním řízení a výkon funkce předsedy věřitelského výboru, organizace a smluvní zajištění dostavby a kolaudace rezidenčního komplexu a zajištění následných prodejů bytových jednotek konečným zákazníkům. Díky úspěšnému vedení projektu došlo k vysokému uspokojení úvěrové angažovanosti banky.
 • Právní poradenství České spořitelně při restrukturalizaci úvěrové angažovanosti v hodnotě 160 mil. Kč společnosti podnikající v oblasti pozemního, podzemního a důlního stavitelství včetně uplatnění práv ze zajištění.
 • Právní poradenství České spořitelně související s vymáháním úvěrové pohledávky za dlužníkem, společností podnikající ve stavebnictví, nacházejícím se v úpadkové situaci. Příprava analýzy možností banky uspokojit se z cash collateralu a právní poradenství v souvislosti s prostředky složenými na escrow účtu včetně zastoupení v insolvenčním řízení – výkon funkce předsedy věřitelského výboru.
 • Právní poradenství HSBC Continental Europe při řešení angažovanosti z titulu bezregresního factoringu poskytnuté klientovi – přední evropské společnosti zabývající se distribucí a velkoobchodním prodejem mobilních telefonů.
 • Zastoupení ČSOB v konkursním řízení společnosti obchodující se zbraněmi a vojenským materiálem, výkon funkce předsedy věřitelského výboru. Část pohledávek byla uspokojena v částečných rozvrzích. Případ komplikuje spor se Slovenským státem, který trvá na vlastnictví podstatné části majetku patřícího do konkursní podstaty.