Korporátní právo, Obchodní vztahy

Služby v této oblasti obchodního práva jsme poskytovali tuzemským i zahraničním obchodním společnostem v odvětvích energetiky, hutnictví, dopravy a zasilatelství, ochrany dat, telekomunikací, zprostředkování, médií, informačních technologií, stavebnictví, výroby spotřebního zboží. Tyto služby zahrnovaly právní poradenství v korporátních a běžných obchodně-právních vztazích, včetně dodavatelsko-odběratelských.

 

 • Kontinuální korporátní poradenství obchodní společnosti zabývající se pronájmem komerčních nemovitostí, podpora managementu, příprava smluvní dokumentace – převody nemovitostí, úvěry, půjčky.
 • Komplexní právní poradenství Escatec Sweden při likvidaci společnosti.
 • Poradenství klientovi – renomovanému promotérovi koncertů a kulturních akcí – při investici do společného projektu nabytí podílu ve společnosti provozující Fórum Karlín, včetně zastupování při vyjednávání a uzavření akcionářské dohody, smlouvy o nabytí podílu a nastavení corporate governance pro řízení projektu.
 • Komplexní právní servis společnosti podnikající v oblasti výroby hydraulických komponentů a systémů pro letectví (korporátní právo včetně korporátních změn, veškeré obchodní smlouvy, vztahy s bankami, dotační problematika vymáhání pohledávek, pracovněprávní problematika).
 • Právní poradenství světovému leaderovi v technologii a zpracovávání a výrobě lehkých kovů při likvidaci společnosti Firth Rixson Central Europe s.r.o., přípravě k zahájení likvidace, zajištění průběhu likvidace, zajištění výmazu společnosti z obchodního rejstříku.
 • Úprava vzorové smlouvy výhradního zástupce společnosti Auto Europe pro ČR a SR o zpřístupnění služeb webového portálu DriveAway (rezervační systém s možností nabídky půjčoven aut po celém světě) a zájemce o tyto služby – agentury zprostředkující služby autopůjčoven, např. cestovní kanceláře, apod.).
 • Právní poradenství pro společnost podnikající v oblasti přepravy zásilek v korporátních, obchodně právních a rejstříkových záležitostech, právní asistence při organizaci valných hromad a dalších korporátních a obchodních záležitostech, změny vzorové dokumentace, interních metodik a postupů.
 • Poskytování právního poradenství společnosti pořádající kulturní akce při financování a organizaci koncertu Rolling Stones v Praze (7/2018), včetně poradenství při vyjednávání a uzavírání smluvní dokumentace s manažery Rolling Stones, financujícím partnerem (Bestsport, člen skupiny PPF) a dalšími smluvními partnery a dodavateli služeb pro organizaci koncertu.
 • Právní poradenství společnosti, "lídra na poli IT služeb" dle právního řádu Slovenské republiky při změně právní formy jeho dceřiné společnosti se sídlem na Slovensku z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným; příprava související dokumentace, jednání se znalcem, notářem a rejstříkovým soudem.
 • Právní poradenství společnosti, "lídra na poli IT služeb" ve věci změny podoby akcií emitovaných v listinné podobě na zaknihované cenné papíry zahrnující analýzu korporátní dokumentace klienta a návrh změny stanov společnosti, komunikaci s notářem, zástavním věřitelem a Centrálním depozitářem cenných papírů.
 • Právní posouzení vzájemných nároků a případných nekalosoutěžních aspektů v dodavatelsko-odběratelských vztazích klienta a zahraničního dodavatele.
 • Komplexní právní poradenství v podnikatelských aktivitách v ČR společnosti z předních světových poskytovatelů IT technologií pro kulturní a sportovní akce.
 • Právní poradenství významné zahraniční bance ohledně možnosti české společnosti otevřít si účet v bance založené a působící v Číně, včetně možnosti jeho zástavy.
 • Právní poradenství nejznámějšímu dodavateli průmyslových armatur, potrubí a potrubního uložení v ČR při přípravě kupní smlouvy a při dodávce zboží konečnému zákazníkovi do Basrah rafinery (Irák).
 • Příprava kompletní korporátní dokumentace pro nejznámějšího dodavatele průmyslových armatur, potrubí a potrubního uložení v ČR v rámci přechodu na monistický systém řízení společnosti.
 • Právní poradenství pro majoritního akcionáře (nejznámějšímu dodavateli průmyslových armatur, potrubí a potrubního uložení v ČR ) ve věci zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví akcií společnosti, zajištění převodu akcií na majetkové účty akcionářů a poradenství při negociaci a uzavření Akcionářské dohody mezi akcionáři společnosti.
 • Komplexní právní poradenství společnosti podnikající v oblasti produkce letadlových komponentů.
 • Právní poradenství české společnosti poskytující komplexní služby od prodeje přes logistiku až po případné přesné obrábění nebo dělení materiálu v korporátních a běžných obchodně-právních vztazích společnosti, posouzení právních vztahů mezi statutárními orgány akciové společnosti a akcionáři akciové společnosti, právní pomoc v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva.
 • Právní poradenství klientovi s přípravou smlouvy se studenty včetně studijních podmínek a školního řádu, příprava finálních verzí.
 • Zastupování klienta ve sporu týkajícího se nároků z konzultantské smlouvy a práva k akciím vydaným manažerům společnosti zajištěným směnkou.
 • Komplexní právní poradenství a zastoupení neziskové organizaci Linka bezpečí.
 • Právní poradenství dodavateli elektřiny a plynu při revizi rámcové smlouvy o zprostředkování uzavření smluv o dodávkách elektrické energie a plynu mezi dodavatelem energií a zprostředkovatelem, příprava navazující dílčí smlouvy o zprostředkování uzavření nových zákaznických smluv.
 • Právní poradenství významné investiční společnosti ve věci posouzení možností změny zakladatelů obecně prospěšné společnosti.
 • Právní poradenství v rámci revize a úpravy vnitřních předpisů tuzemské banky, týkajících se identifikace a řešení problematických pohledávek na základě nově vydaných směrnic skupiny Sberbank EU.
 • Komplexní právní servis nákupnímu centru nabízejícímu služby a produkty 100 obchodů při pronájmu nebytových obchodních prostor zahrnující právní poradenství při uzavírání dílčích smluvních vztahů, jejich změnách, ukončení a vypořádání včetně zastupování klienta v soudních či exekučních řízeních.
 • Právní poradenství nejznámějšímu dodavateli průmyslových armatur, potrubí a potrubního uložení v ČR ohledně podmínek uzavření kupní smlouvy na dodávku specializovaných armatur v hodnotě stovek tis. EUR pro dodavatele investičních celků a funkčních technologických uzlů určených pro výstavbu chladící stanice atomové elektrárny v Mochovcích (SR).
 • Právní poradenství v korporátních a běžných obchodně-právních vztazích nejznámějšímu dodavateli průmyslových armatur, potrubí a potrubního uložení v ČR.