Korporátní právo, Obchodní vztahy

Služby v této oblasti obchodního práva jsme poskytovali tuzemským i zahraničním obchodním společnostem v odvětvích energetiky, hutnictví, dopravy a zasilatelství, ochrany dat, telekomunikací, zprostředkování, médií, informačních technologií, stavebnictví, výroby spotřebního zboží. Tyto služby zahrnovaly právní poradenství v korporátních a běžných obchodně-právních vztazích, včetně dodavatelsko-odběratelských.

 

 • Právní poradenství WASSA Holding při přípravě korporátní struktury holdingové společnosti, příprava akcionářské dohody a navazující transakční dokumentace.
 • Právní poradenství Odyssey 44 při vytvoření struktury společností a corporate governance v souvislosti s provozem soukromých základních škol na Slovensku.
 • Právní poradenství ČSOB Leasing při přípravě stanoviska k právní účinnosti smlouvy o postoupení leasingových smluv s odkládací podmínkou, včetně posouzení případných rizik a možnosti jejich mitigace.
 • Příprava projektu pro SSFU property o strategické spolupráce mezi výrobcem solárních panelů a dovozcem a distributorem panelů v zemích CEE. Asistence ve všech právních aspektech projektu.
 • Právní asistence pro Český národní registr dárců dřeně při realizaci projektu Nástavby hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň na základě smlouvy o dílo.
 • Právní poradenství společnosti VGWD pro založení start-up. Poradenství zahrnuje pomoc se  zakladatelskou smlouvu, dohodu mezi společníky, základní smluvní dokumentaci pro zahájení činnosti společnosti.
 • Příprava projektu klientovi transformace soukromé vysoké školy na akciovou společnost, příprava statutární dokumentace vysoké školy.
 • Komplexní právní poradenství výrobní společnosti při vytvoření korporátního a finančního schématu reflektujícího vstup investora do společnosti klienta, úprava společenské smlouvy a získání odpovídajících souhlasů a povolení (změna živností, registrace ochranných známek apod.), příprava akcionářské smlouvy upravující vzájemné majetkové, finanční, obchodní a společenstevní vztahy mezi spoluinvestory, příprava smluvní dokumentace pro realizaci zamýšlené podnikatelské činnosti v rámci projektu.
 • Příprava pravidel fungování svěřenského fondu, korporátní a transakční právní poradenství fondu.
 • Kontinuální korporátní poradenství obchodní společnosti zabývající se pronájmem komerčních nemovitostí. Součástí právní podpory je příprava smluvní dokumentace související s převody nemovitostí, úvěrovými smluvní vztahy a zápůjčkami, právní podpora managementu a vedení společnosti. Poradenství ve věci řešení uspořádání majetkových a provozních poměrů mezi vlastníky různých pozemků v areálu souvisejících s novou infrastrukturou na dodávku elektrické energie, úprava dodávek vody a plynu v rámci areálu, řešení rozporů mezi geometrickým zaměřením pozemků a skutečným stavem.
 • Právní stanovisko pro ČSOB Factoring k možnosti optimalizace služeb vymáhání pohledávek, které v současné době provádí pro ČSOB Factoring společnost Eurincasso.
 • Právní poradenství švédské společnosti ESCATEC Group ve věci právních aspektů změny organizační struktury skupiny ESCATEC v souvislosti s převody podílů mezi společnostmi v rámci skupiny a likvidací a výmazem nečinné společnosti z obchodního rejstříku.
 • Právní poradenství společnosti Moravia Systems nejznámějšímu dodavateli průmyslových armatur, potrubí a potrubního uložení v ČR v korporátních a běžných obchodně-právních vztazích.
 • Komplexní právní poradenství a zastoupení neziskové organizaci Linka bezpečí.
 • Právní poradenství české společnosti poskytující komplexní služby od prodeje přes logistiku až po případné přesné obrábění nebo dělení materiálu v korporátních a běžných obchodně-právních vztazích společnosti, posouzení právních vztahů mezi statutárními orgány akciové společnosti a akcionáři akciové společnosti, právní pomoc v souvislosti s výkonem funkce člena představenstva.
 • Komplexní právní poradenství společnosti Czech Aerospace Industries.
 • Poradenství klientovi – renomovanému promotérovi koncertů a kulturních akcí – při investici do společného projektu formou nabytí podílu ve společnosti provozující Fórum Karlín, včetně zastupování při vyjednávání a uzavření akcionářské dohody, smlouvy o nabytí podílu a nastavení corporate governance pro řízení projektu.
 • Komplexní právní servis společnosti podnikající v oblasti výroby hydraulických komponentů a systémů pro letectví (korporátní právo včetně korporátních změn, veškeré obchodní smlouvy, vztahy s bankami, dotační problematika vymáhání pohledávek, pracovněprávní problematika).
 • Právní poradenství světovému leaderovi v technologii a zpracovávání a výrobě lehkých kovů při likvidaci společnosti Firth Rixson Central Europe s.r.o., přípravě k zahájení likvidace, zajištění průběhu likvidace, zajištění výmazu společnosti z obchodního rejstříku.
 • Úprava vzorové smlouvy výhradního zástupce společnosti Auto Europe pro ČR a SR o zpřístupnění služeb webového portálu DriveAway (rezervační systém s možností nabídky půjčoven aut po celém světě) a zájemce o tyto služby – agentury zprostředkující služby autopůjčoven, např. cestovní kanceláře apod.
 • Právní poradenství pro společnost podnikající v oblasti přepravy zásilek v korporátních, obchodně právních a rejstříkových záležitostech, právní asistence při organizaci valných hromad a dalších korporátních a obchodních záležitostech, změny vzorové dokumentace, interních metodik a postupů.
 • Poskytování právního poradenství společnosti pořádající kulturní akce při financování a organizaci koncertu Rolling Stones v Praze (7/2018), včetně poradenství při vyjednávání a uzavírání smluvní dokumentace s manažery Rolling Stones, financujícím partnerem (Bestsport, člen skupiny PPF) a dalšími smluvními partnery a dodavateli služeb pro organizaci koncertu.
 • Právní poradenství společnosti, „lídr na poli IT služeb“,   dle právního řádu Slovenské republiky při změně právní formy jeho dceřiné společnosti se sídlem na Slovensku z akciové společnosti na společnost s ručením omezeným; příprava související dokumentace, jednání se znalcem, notářem a rejstříkovým soudem.
 • Právní poradenství společnosti, „lídr na poli IT služeb“,   ve věci změny podoby akcií emitovaných v listinné podobě na zaknihované cenné papíry zahrnující analýzu korporátní dokumentace klienta a návrh změny stanov společnosti, komunikaci s notářem, zástavním věřitelem a Centrálním depozitářem cenných papírů.
 • Komplexní právní poradenství v podnikatelských aktivitách v ČR společnosti z předních světových poskytovatelů IT technologií pro kulturní a sportovní akce.
 • Právní poradenství Moravia Systems nejznámějšímu dodavateli průmyslových armatur, potrubí a potrubního uložení v ČR při přípravě kupní smlouvy a při dodávce zboží konečnému zákazníkovi do Basrah rafinery (Irák).
 • Příprava kompletní korporátní dokumentace pro nejznámějšího dodavatele průmyslových armatur, potrubí a potrubního uložení v ČR v rámci přechodu na monistický systém řízení společnosti.
 • Právní poradenství pro majoritního akcionáře (nejznámějšímu dodavateli průmyslových armatur, potrubí a potrubního uložení v ČR) ve věci zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví akcií společnosti, zajištění převodu akcií na majetkové účty akcionářů a poradenství při negociaci a uzavření Akcionářské dohody mezi akcionáři společnosti.