IT, Duševní vlastnictví, Média

Při akvizicích IT nabízí advokátní kancelář zpracování kompletní smluvní dokumentace, tj. smlouvy kupní, popř. smlouvy o dílo a licenční smlouvy včetně smluv navazujících, tj. smlouvy o implementaci a údržbě, jež klientovi garantují fungující dodávku, která je v souladu a navazuje  na další IT vybavení a systémy klienta. Právní poradenství je poskytováno i při revizích stávajících smluvních vztahů, včetně identifikace práv a povinností, které z uzavřených smluv vyplývají pro jednotlivé smluvní strany (např. v souvislosti se záměrem smluvní vztah ukončit, modifikovat stávající informační systém apod.).

 

 • Právní pomoc VK LOŽISKA při zastupování ve sporu o autorská práva a narušení hospodářské soutěže.
 • Právní poradenství a zastupování společnosti podnikající v oblasti přepravy zásilek při obraně proti nekalosoutěžnímu jednání ze strany bývalého zaměstnance.
 • Právní poradenství společnosti nabízející komplexní technologie a profesionální vybavení pro provoz rádia nebo studia ve věci kupní smlouvy o dodání několika kusů audio procesorů zahrnující analýzu návrhu kupní smlouvy, její úpravu a doplnění včetně výhrady vlastnického práva prodávajícího nebo kurzové doložky.
 • Právní poradenství v souvislosti s revizí rámcové smluvní dokumentace mezi významnou tuzemskou banku a předním světovým poskytovatelem IT řešení týkající se dodávek software a poskytování služeb, včetně dílčí smlouvy pro realizaci dlouhodobé zakázky na vývoj a implementaci softwarové aplikace (platební modul), v hodnotě desítek mil. Kč.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance související s analýzou postavení banky a vzájemných nároků vyplývajících ze smlouvy o implementaci IT systému pro korporátní elektronické bankovnictví.
 • Právní poradenství české bance při přípravě leasingové smlouvy a dodatku k leasingové smlouvě týkající se finančního leasingu softwarového vybavení banky.
 • Právní poradenství při přípravě dokumentace k ukončení smluvního vztahu s dodavatelem technologií podporující elektronický distribuční portál významné tuzemské leasingové společnosti.
 • Právní poradenství Rádiu Zlín v souvislosti s revizí smluvní dokumentace týkající se migrace služeb šíření vysílání ČRo.
 • Zastupování tuzemského provozovatele rozhlasové stanice (Radio Pálava) v soudním řízení ve sporu o zrušení rozhodnutí RRTV ohledně problematiky udělování licencí v souvislosti s účastí na řízení o změně licenčních podmínek.
 • Právní poradenství a zastupování mediální agentury v soudním sporu o platnost ukončení smlouvy o prodeji reklamního času.
 • Správní řízení o udělení licence k provozování rozhlasového vysílání s využitím souboru technických parametrů pro provozovatele rozhlasové stanice (Rádio Pálava) a v navazujících soudních řízeních, zejména v řízení proti RRTV.