Soudní spory & Rozhodčí řízení

Mezi reference v této oblasti patří zejména zastupování bankovních domů a dalších podnikatelských subjektů ve sporech o zaplacení pohledávek v řádech stovek milionů až miliard korun.

 

 • Právní poradenství a zastoupení ČSOB ve významném případu akontačních a kaučních bankovních záruk vystavených z příkazu tuzemské engineeringové společnosti v energetice. Zastupování banky ve sporu s beneficientem záruk o plnění ze záruk, ohledně vad uplatnění záruk. Řízení skončilo úspěchem kanceláře v dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, který zrušil rozhodnutí odvolacího soudu, ztotožnil se s právním názorem kanceláře a rozhodl ve prospěch banky a v neprospěch beneficienta záruk. Beneficient podal ústavní stížnost, která byla  Ústavním soudem odmítnuta.
 • Úspěšné zastoupení ČSOB ve sporu s ČR – Ministerstvem financí o vydání bezdůvodného obohacení a jeho příslušenství. Nejvyšší soud ČR již v minulosti rozhodl o kanceláří podaném dovolání tak, že zrušil rozsudky nižších instancí v rozsahu, ve kterém byla ČSOB povinna uhradit cca 161 mil. Kč. V návaznosti na to byl spor vyřešen v červnu 2022 uzavřením smíru, jehož obsahem nejenže nebyla povinnost ČSOB k úhradě jakékoliv částky, ale obsahem naopak byl závazek státu uhradit ČSOB částku odpovídající nemalým nákladům řízení za předchozí stupně soudního řízení.
 • Právní poradenství Max banka (dříve Expobank) v komplikovaném směnečném sporu na částku cca 300 mil. Kč v souvislosti s indosací směnky a odpovědností indosanta směnky, ve kterém kancelář zastupovala klienta v pozici žalované proti žalobci, zahraniční společnosti. Součástí našich služeb byla právní analýza dokumentace, příprava procesní obrany a procesní strategie včetně zastupování klienta.
 • Právní zastoupení Lázně Luhačovice v soudním řízení o žalobě na určení vlastnictví ke stavbě - přemostění vodního toku na lázeňském náměstí.
 • Dlouhodobé právní zastupování české úvěrové pojišťovny Allianz Trade/Euler Hermes SA a jejích klientů v soudních řízeních souvisejících s pojistnými událostmi.
 • Právní zastoupení klienta Serge Grimaux v soudním řízení o návrhu na odepření výkonu cizozemského rozhodnutí podle nařízení Brusel I bis.
 • Úspěšné právní zastoupení ČSOB Factoring v komplikovaném sporu probíhajícím od roku 2006, v němž byl klient žalován o zaplacení ceny postoupených pohledávek, aniž by došlo k jejich inkasu, a to v důsledku insolvence klienta, který čerpal faktoringové financování. Finální Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR bylo zásadní vzhledem k tomu, že byla potvrzena právní kvalita kanceláří vypracované faktoringové dokumentace. V exekuci získal klient zpět veškeré vynaložené náklady soudního řízení v souvislosti s žalobou.
 • Právní poradenství tuzemské bance  spočívající v procesní obraně proti nárokům klientů v souvislosti s tzv. islandskými dluhopisy, do nichž klienti banky investovali na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů s ČSOB Asset Management. Poradenství zahrnovalo komplexní zastupování klienta v celém řízení zahájeném v roce 2018 včetně analýzy související dokumentace, jakož i příčin islandské krize a její předvídatelnosti. Žaloba byla zamítnuta první instancí a tento rozsudek byl následně potvrzen soudem odvolacím.
 • Zastupování HSBC Continental Europe jako poškozeného v trestním řízení vedeném proti fyzické osobě pro trestný čin úvěrový podvod v souvislosti s uzavřením a plněním smlouvy o factoringové spolupráci.
 • Právní zastoupení Raiffeisenbank v soudním řízení o náhradu tvrzené škody z důvodu neoprávněného čerpání bankovní záruky a porušení povinností banky při vyplacení bankovní záruky.
 • Právní poradenství a zastoupení ČSOB Factoring v souvislosti s vymáháním pohledávek za odběratelem Industrial Park Tachov s.r.o. postoupených na ČSOB Factoring na základě factoringové smlouvy a zároveň právní poradenství a zastupování při obraně proti požadavkům tohoto odběratele na vrácení plnění poskytnutého na úhradu postoupených pohledávek.
 • Právní zastoupení Allianz Trade/Euler Hermes SA ve třech souvisejících soudních řízeních vedených před Okresním soudem v Teplicích. Spory se týkají vyplacení pojistného plnění v souvislosti s pojištěnou pohledávkou za zahraničním odběratelem. Zastoupení klienta zahrnuje i jednání s protistranou o smírném řešení věci.
 • Zastupování klienta HSBC Continental Europe v soudním řízení proti žalobě klienta na zaplacení částky 146.920,12 USD s příslušenstvím.
 • Právní analýza pro MOTOKOV ohledně rozhodnutí soudu prvního stupně a rozbor šancí klienta v případném odvolacím řízení, včetně posouzení otázky aktivní žalobní legitimace žalobce (postupitele), pokud byl postupníkem zmocněn k vymáhání postoupené pohledávky za použití formulace “vlastním jménem a na vlastní účet”.  
 • Právní zastoupení společnosti CS STEEL v obchodním vztahu se svým dodavatelem ohledně řádného plnění práv a povinností souvisejících s tímto obchodním vztahem. Posouzení oprávněnosti uplatňovaných nároků dodavatele vůči CS STEEL včetně vedení jednání.
 • Zastupování nizozemského klienta BV CARNIMEX ve věci vymáhání jeho nároků vůči českému odběrateli.
 • Zastupování ČSOB ve sporu s EGAP (Exportní Garanční a Pojišťovací Společnost a.s.) ve sporu o rozsah pojistného plnění.
 • Zastupování ČSOB ve sporu s EGAP (Exportní Garanční a Pojišťovací Společnost a.s.) o rozsah pojistného plnění. Na ČSOB byly ze strany vývozce. postupovány pohledávky za ukrajinskými hutními a ocelářskými společnostmi PJSC “Zaporizhstal” a PJSC “ILYICH IRON AND STEEL WORKS, tyto pohledávky byly pojištěny ze strany EGAP. Mezi ČSOB a EGAP je spor ohledně možnosti pojištěného zpětně postoupit část pojištěných pohledávek a o rozsah skutečné škody.
 • Komplexní a kontinuální právní poradenství a zastupování pojišťovny Allianz Trade/Euler Hermes SA ve všech právních věcech včetně sporné agendy, hlavní externí právní poradce od února 2020.
 • Příprava právní analýzy postupu klienta Raiffeisenbank při vyplacení bankovní záruky a posouzení oprávněnosti nároku žalobce, který na banku podal žalobu z titulu tvrzené škody z důvodu neoprávněného čerpání bankovní záruky a porušení povinností banky při vyplacení bankovní záruky. Zastupování banky v předmětném soudním řízení.
 • Právní asistence a zastoupení klienta v rizikovém případě factoringového financování dodavatele jedné z hlavních pražských nemocnic. Analýza factoringové dokumentace a smluvních vztahů s nemocnicí. Jednání s investory o prodeji pohledávek z FS, negociace a uzavření dohody o vypořádání.
 • Zastupování české společnosti poskytující komplexní služby od prodeje přes logistiku až po případné přesné obrábění nebo dělení materiálu v celním řízení o doměření antidumpingového cla.
 • Právní poradenství dopravní společnosti s pracovněprávními spory s bývalým zaměstnancem ohledně nároku na doplatek zaručené mzdy dle zákoníku práce a příslušných prováděcích nařízení.
 • Zastupování klienta, významného dodavatele průmyslových armatur, potrubí a potrubního uložení v ČR, ve sporu s Coface o vyplacení pojistného plnění za pojištěné pohledávky neuhrazené ze strany odběratele.
 • Poradenství významné tuzemské bance v souvislosti s poskytnutými bankovními zárukami, analýza procesních možností vedlejšího účastníka podat ústavní stížnost.
 • Analýza smluvní dokumentace jednomu z největších evropských výrobců železničních kol a dvojkolí a zastupování klienta při vymáhání pohledávek za neplatícím odběratelem, včetně uplatnění zajišťovací blankosměnky s avaly fyzických osob.