Nemovitosti

Reference zahrnují úspěšně realizované realitní transakce v centru Prahy a dalších významných sídelních městech obsahující jak projekty obchodně administrativní, tak projekty rezidenčního charakteru a dále převody nemovitostí značného významu v Praze a jiných místech České republiky (budovy, průmyslové areály, pozemky) pro finanční a obchodní společnosti i fyzické osoby.

 

 • Právní poradenství v souvislosti se společným projektem klienta Odyssey 44 a investiční skupiny RSBC při změně struktury transakce týkající se akvizice administrativních nemovitostí v Praze. Právní asistence zahrnovala kromě přípravy transakčních dokumentů též podporu klienta při strukturování transakce a negociaci smluvních podmínek.
 • Právní asistence pro Český národní registr dárců dřeně při realizaci projektu Nástavby hematologicko-onkologického oddělení FN Plzeň na základě smlouvy o dílo.
 • Kontinuální korporátní poradenství obchodní společnosti zabývající se pronájmem komerčních nemovitostí. Součástí naší právní podpory je příprava smluvní dokumentace související s převody nemovitostí, úvěrovými smluvní vztahy a zápůjčkami, právní podpora managementu a vedení společnosti. Poradenství ve věci řešení uspořádání majetkových a provozních poměrů mezi vlastníky různých pozemků v areálu souvisejících s novou infrastrukturou na dodávku elektrické energie, úprava dodávek vody a plynu v rámci areálu, řešení rozporů mezi geometrickým zaměřením pozemků a skutečným stavem.
 • Právní poradenství a zastupování klienta při uplatňování nároků z vad koupené nemovitosti u kupujícího. Vada nemovitosti spočívá v chybějícím zateplení budovy, resp. v nižší než deklarované energetické náročnosti budovy.
 • Právní pomoc klientovi, projektantovi stavby, ve věci nároků z vad nemovitostí, které vůči němu uplatňuje investor stavby, který odpovídá za tyto vady kupujícím (vlastníkům) nemovitostí.
 • Právní poradenství a zastoupení klienta ve věci úpravy podmínek smlouvy o dílo na developerský projekt včetně strukturování ceny za dílo.
 • Právní poradenství Anheuser-Busch ve věci úpravy podmínek nájemní smlouvy na pronájem části pozemku za účelem zřízení provozovny pivní zahrady v areálu pivovaru, včetně souvisejících právních otázek stran ohledně omezení s nakládáním s nemovitými věcmi v důsledku věcných břemen a zástavního práva.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance při financování poskytovaného významné realitní skupině při projektu odštěpení části nemovitého majetku, vypracování zprávy o provedeném due diligence nově vznikající společnosti a zastavovaných nemovitostí včetně posouzení nájemních vztahů.
 • Právní poradenství stavební společnosti zaměřující se na stavby, rekonstrukce a zateplování domů po celé ČR, analýza právní pozice klienta po zastavení stavebních prací z důvodu rozporného stanoviska investora, doporučení dalšího postupu, asistence klientovi při jednání s investorem, příprava pozic pro soudní spor.
 • Právní poradenství společnosti podnikající v oblasti přepravy zásilek týkající se pronájmu skladovacích a kancelářských prostor v průmyslovém areálu.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance, oddělení real-estate v projektu financování akvizice kancelářské budovy v Praze ve vlastnictví cílové společnosti klientem banky. Právní due diligence vybraných aktiv sloužících jako zajištění financování banky, právní stanovisko ke Smlouvě o převodu podílu na cílové společnosti, včetně posouzení možných rizik banky a kapacitního stanoviska k úvěrové a zajišťovací dokumentaci.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance v projektu financování akvizice multifunkčního areálu v Praze klientem banky. Právní due diligence vybraných aktiv sloužících jako zajištění financování, právní posudek smlouvy o převodu podílů na společnosti vlastnící multifunkční areál včetně doporučení jejích změn.
 • Právní poradenství největšímu světovému dodavateli inteligentního řešení zámků a zabezpečení při revizi nájemní smlouvy na nebytové prostory, ve kterých má být provozována vzorková prodejna klienta.
 • Právní poradenství významné investiční společnosti při investici do realitního projektu v hodnotě 1,3 mld. Kč, příprava struktury transakce, due diligence, návrh transakční dokumentace včetně úvěrové, zajišťovací dokumentace a akcionářské smlouvy. Zastupování klienta při jednáních s úřady, poradenství při přípravě refinancování části investice a následné poradenství při rozprodeji nabytého majetku.
 • Rámcová smlouva o spolupráci s městem Ostrava – (tenisový areál) TJ Start Ostrava – Poruba, z.s., smlouvy o převodu nemovitostí, smlouva o zřízení práva stavby, smlouvy o zřízení věcného břemene.
 • Právní asistence pro oddělení projektového financování významné tuzemské bance spočívající v právní due dilligence dvou nemovitostí, jež mají být předmětem zástavního práva k zajištění klientovi poskytovanému investičnímu úvěru na nákup těchto nemovitostí.
 • Právní poradenství společnosti podnikající v oblasti přepravy zásilek týkající se pronájmu prostor sloužících k podnikání v průmyslovém areálu.
 • Zastupování klienta a revize smluvní dokumentace týkající se vypořádání podílového spoluvlastnictví a prodeje pozemků a bytových jednotek v Praze.
 • Zastupování společnosti podnikající v oblasti přepravy zásilek při prodeji logistické haly v k.ú. Býkev včetně souvisejících nemovitostí a vybavení.
 • Komplexní právní asistence při přípravě rámcové smlouvy o dílo na rekonstrukci rozsáhlého obchodního centra v Praze.
 • Právní poradenství nákupnímu centru v Praze nabízejícímu služby a produkty 100 obchodů při revizi smlouvy na správu společných prostor.
 • Právní zastoupení Sberbank CZ při řešení ohroženého úvěru developerské společnosti, zastoupení v insolvenčním řízení a výkon funkce předsedy věřitelského výboru, organizace a smluvní zajištění dostavby a kolaudace rezidenčního komplexu a zajištění následných prodejů bytových jednotek konečným zákazníkům. Díky úspěšnému vedení projektu se předpokládá vysoké uspokojení úvěrové angažovanosti banky.
 • Právní stanovisko pro významnou tuzemskou banku k dopadům rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ve věci závaznosti směrné části územního plánu.
 • Právní poradenství zdravotnickému zařízení ve věci realizace oplocení sousedního pozemku při hranici s pozemkem ve vlastnictví zdravotnického zařízení a zastupování zdravotnického zařízení v souvisejícím stavebním řízení.