Fúze & Akvizice

Mezi reference v této oblasti patří mnoho zrealizovaných akvizic či prodejů společností, provedení právních prověrek společností pro významné tuzemské i zahraniční klienty, mezi něž patří i soukromé investiční skupiny.

 • Komplexní právní poradenství ve významné M&A transakci na českém IT trhu – v procesu akvizice společnosti KCT Data, s.r.o. (rodinná tuzemská IT firma specializující se na dodávky SAP řešení). Komplexní zastupování klienta v celém M&A procesu včetně due diligence společnosti, negociace smlouvy o převodu podílu a navazující transakční dokumentace, vypořádání transakce a související právní služby.
 • Komplexní právní poradenství Czech Aerospace Industries jako akcionáři společnosti JIHLAVAN a.s. v procesu přeměny - spin off nemovitostí JIHLAVAN a.s.
 • Právní poradenství v souvislosti se společným projektem klienta Odyssey 44 a investiční skupiny RSBC při změně struktury transakce týkající se akvizice administrativních nemovitostí v Praze. Právní asistence zahrnovala kromě přípravy transakčních dokumentů též podporu klienta při strukturování transakce a negociaci smluvních podmínek. Hodnota transakce dosáhla řádů desítek milionů EUR.
 • Příprava projektu pro SSFU property o strategické spolupráci mezi výrobcem solárních panelů a dovozcem a distributorem panelů v zemích CEE. Asistence ve všech právních aspektech projektu.
 • Právní poradenství pro ČSOB v projektu akvizičního úvěru poskytovaného na nákup 100 % akcií na společnosti podnikající ve zpracování plechů a dodávkách regálů, vypracování zprávy o provedeném due diligence akcií a dalších aktiv poskytovaných k zajištění, včetně posouzení platnosti a účinnosti smluv o převodu akcií. Vypracování kapacitních posudků.
 • Komplexní právní poradenství klientovi Aricoma ve významné M&A transakci na českém IT trhu – v procesu akvizice společnosti SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o. a ALOE spol. s r.o, českých dodavatelů komplexních řešení v oblasti informačních systémů a dalších IT služeb pro státní správu i pro komerční užití. Zastupování klienta v celém M&A procesu včetně due diligence společnosti, negociace smlouvy o převodu podílů a navazující transakční dokumentace, vypořádání transakce a closing.
 • Právní poradenství společnosti Odyssey 44 při vyjednávání a uzavření transakční dokumentace v souvislosti s financováním transakce ve skupině Packeta, která vlastní přední logisticko-technologickou společnost Zásilkovna s.r.o. a provozuje stejnojmennou doručovací službu. Strukturování financování akvizice, příprava kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace včetně úpravy podmínek konverze úvěru na majetkovou účast, vyjednávání dohody o společném záměru včetně nastavení corporate governace a vedlejších dohod společníků.
 • Zastupování skupiny Aricoma (největšího českého poskytovatele IT služeb) a komplexní právní poradenství ve významné M&A transakci na českém IT trhu – v procesu akvizice společnosti a částí závodů od skupiny SABRIS, inovativní IT firmy, která je dlouholetým certifikovaným partnerem SAP a poskytuje mimo jiné služby systémového integrátora. Komplexní zastupování klienta v celém M&A procesu včetně due diligence, který probíhal postupně ve více fázích, včetně provedení due diligence a přípravy a realizace převodních smluv. Přípravy smlouvy o převodu podílu, přípravy smlouvy o převodu části závodu a navazující transakční dokumentace a vypořádání transakce.
 • Komplexní právní poradenství výrobní společnosti při vytvoření korporátního a finančního schématu reflektujícího vstup investora do společnosti klienta, úprava společenské smlouvy a získání odpovídajících souhlasů a povolení (změna živností, registrace ochranných známek, apod.), příprava akcionářské smlouvy upravující vzájemné majetkové, finanční, obchodní a společenstevní vztahy mezi spoluinvestory, příprava smluvní dokumentace pro realizaci zamýšlené podnikatelské činnosti v rámci projektu.
 • Komplexní zastupování společnosti Aricoma právní poradenství v procesu akvizice společnosti Consulting 4U, s.r.o., českého dodavatele SW a outsourcingu IT služeb (se zaměřením na systém SAP), spočívající v kompletním DD cílové společnosti, včetně přípravy Red Flag reportu, negociaci kompletní transakční dokumentace (transakce v hodnotě 110 mil. Kč), včetně notářské asistence při vypořádání.  
 • Komplexní právní poradenství společnosti CS STEEL při akvizici výrobní společnosti, příprava transakční dokumentace, včetně zpracování úvěrové a zajišťovací dokumentace pro financování transakce, due dliligence, asistence při vypořádání, post-closing due dilingece a právní poradenství.
 • Kontinuální právní poradenství pro M&A butikovou společnost a její klienty v oblasti korporátních a obchodních vztahů včetně přípravy a zpracování veškeré smluvní dokumentace, zajištění due diligence a přípravy kompletní transakční dokumentace včetně smluv o převodu majetkových účastí na společnostech, dohod mezi společníky a změn korporátní struktury.
 • Právní poradenství ČSOB v projektech akvizičního financování klientů – segment SME. Právní due diligence cílových společností, smlouvy o převodu obchodních podílů, akcií a další vybrané dokumenty (posouzení rizik nedostatků a doporučení změn), eventuálně i příprava kapacitního posudku. Od roku 2016 bylo zpracováno 64 případů v celkové hodnotě 3,911 mld. Kč.
 • Komplexní zastoupení společnosti SCH-PORT při vyjednávání a uzavření transakční dokumentace související s akvizicí společnosti Chrášťany výrobní hala a.s. Právní poradenství v celém M&A procesu včetně nastavení struktury transakce, negociace smlouvy o převodu akcií a navazující transakční dokumentace, zajištění úschovy akcií. Asistence při vypořádání transakce, vyjednání podmínek úvěrové a zajišťovací dokumentace vztahující se k úvěru poskytnutému za účelem financování transakce.
 • Právní zastoupení společnosti Odyssey 44 při vyjednávání a uzavření transakční dokumentace k převodu 50% podílu v přední tuzemské pojišťovně poskytující neživotní pojištění. Součástí poradenství byla mimo jiné příprava kompletní transakční a zajišťovací dokumentace, zajištění notifikace ČNB a registrací zástavních práv k ochranným známkám a vypořádání transakce u obchodníka s cennými papíry.
 • Komplexní právní poradenství společnosti CS STEEL při akvizici společnosti vlastnící průmyslový areál v Nýřanech a provádějící montáže, demontáže, opravy a servis hydraulických, pneumatických a mechanických strojů (včetně vulkanizačních lisů), zahrnující právní služby při due diligence a vyjednávání transakční a finanční dokumentace. Komplexní právní poradenství ve věci koncernové restrukturalizací klienta, jejíž součástí bylo mimo jiné vypracování projektu přeměny a zajištění kompletního právního poradenství v souvislosti s fúzí sloučením (upstream) dvou společností s ručením omezeným.
 • Právní poradenství a zastupování společníků při prodeji majoritního podílu ve společnosti působící v oblasti vývoje informačních systémů, integrace systémů pro řízení výroby, kvality a logistiky. Struktura transakce, revize a negociace Termsheetu, revize a úprava podmínek transakční dokumentace, vyjednání podmínek dohody mezi společníky a nastavení mechanismů opčních a předkupních práv mezi společníky.
 • Právní poradenství ČSOB při akvizičním financování ve výši 280 mil. Kč poskytovaného na nákup 100% podílu ve společnostech vlastnících hotely v lázních Františkovy lázně. Vypracování zprávy o due diligence akcií a dalších aktiv poskytnutých jako zajištění, včetně přezkumu a stanoviska k platnosti a účinnosti smluv o převodu akcií. Příprava posudků o způsobilosti k právním úkonům.
 • Právní poradenství a zastupování společníků při prodeji jejich společnosti PeMedica poskytující zdravotní služby. Struktura transakce, příprava a zpracování kompletní transakční dokumentace, poradenství při vypořádání a post-closingová asistence.
 • Komplexní právní pomoc a zastoupení při prodeji společnosti JIHLAVAN ev. Jihlavan Real-Estate a.s. italskému investorovi. Vedení jednání s kupujícím, příprava Termsheetu, zajištění data room, příprava a negociace základních parametrů smlouvy o převodu akcií (SPA). Prodej akcií Jihlavan a JRE, příprava Term-Sheetu, negociace s kupujícím, příprava due diligence, příprava a negociace transakční dokumentace.
 • Právní poradenství společnosti Odyssey 44 při účasti ve výběrovém řízení na akvizici společnosti ovládající majetkové účasti v jednom z předních českých poskytovatelů logistických služeb pro e-shopy, včetně zajištění procesu právní prověrky společnosti a přípravy smlouvy o převodu akcií.
 • Komplexní právní poradenství Escatec Sweden při převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným, změna organizační struktury skupiny klienta.
 • Zastupování společnosti AUTOCONT (součást skupiny Aricoma, největší český poskytovatel IT služeb) a komplexní právní poradenství ve významné M&A transakci na českém IT trhu – v procesu akvizice společnosti KOMIX s.r.o., vyvíjející zakázkový software pro významné zákazníky. Komplexní zastupování klienta v celém M&A procesu včetně due diligence společnosti, negociace smlouvy o převodu podílů a navazující transakční dokumentace, vypořádání transakce a související právní služby.
 • Právní poradenství švédské společnosti Escatec Sweden AB ve věci českých právních aspektů akvizice anglické společnosti Alcaeus Holdings Limited (přední evropské výrobce elektroniky v rámci tzv. Paragon Electronics Group). Předmětem akvizice byly mj. i české společnosti a poradenství zahrnovalo jejich právní due diligence, úpravy podmínek SPA a konzultace a řešení ad hoc otázek týkajících se českého práva.
 • Poradenství pro SPORTISIMO při exitu z polského trhu formou řízené likvidace místních prodejen nebo prodejem vybraných prodejen investorům, včetně zatupování při jednání s pronajímateli prodejních prostor a koordinace právního poradenství s partnerskou polskou kanceláří.
 • Zastupování klienta AUTOCONT (součást skupiny Aricoma, největší český poskytovatel IT služeb, skupina KKCG), při prodeji českého, slovenského a maďarského businessu společnosti CAD STUDIO, kupujícímu Arkance (součást francouzské skupiny Monnoyeur). Komplexní zastupování klienta v celém prodejním procesu včetně přípravy, negociace a uzavření smlouvy o převodu podílu, smlouvy o úschově dokumentace a navazujících smluv k poskytování vybraných služeb na překlenovací období.
 • Komplexní právní poradenství klientovi – promotérovi kulturních akcí při akvizici majoritního podílu ve společnosti provozující jeden z největších sálů a veřejných prostor pro pořádání koncertů a jiných kulturních akcí v ČR, včetně poradenství při vypořádání vnitroskupinových půjček a externího financování ve spojitosti s akvizicí podílu.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance v projektu akvizičního financování poskytovaného na financování rozšíření logistického areálu, vypracování zprávy o provedeném due diligence nemovitých věcí, včetně posouzení platnosti a účinnosti smluvní dokumentace k zajištění práva stavby a pronájmu nemovitých věcí.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního financování významné realitní skupiny posouzení projektu odštěpení části nemovitého majetku a vytvoření nové společnosti, vypracování zprávy o provedeném due diligence nově vznikající společnosti a zastavovaných nemovitostí včetně posouzení nájemních vztahů.
 • Zastupování tuzemské banky v procesu due diligence za účelem akvizice retailového a korporátního portfolia bankovní instituce, včetně zaměstnanců a IT systémů.
 • Právní asistence rodinné investiční společnosti při nabytí 100% podílu na společnosti zprostředkovávající pojištění (Klik pojištění CZ, a.s.), due diligence, příprava SPA, za účelem eventuální akvizice společnosti.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu korporátního akvizičního financování poskytovaného na nákup akcií holdingové společnosti s dceřinou společností, která je jednou z největších českých společností zabývajících se recyklací stavebního odpadu a dodavatelským zpracováním přírodního kameniva. Vypracování zprávy o provedeném due diligence zastavovaných akcií včetně posouzení smlouvy o převodu akcií, právní prověrka podílů na dceřiné společnosti, kapacitní posudky.
 • Komplexní právní poradenství společnosti, 50% akcionáři společnosti a jeho zastupování při výkonu akcionářských práv a zastupování při komunikaci a sporech se společností a s druhým společníkem, negociace o vypořádání vzájemných vztahů ve společnosti s cílem plného exitu klienta nebo akvizice 50% podílu ve společnosti klientem.
 • Právní poradenství klientovi spočívající v provedeném due diligence podílu a dalších aktiv poskytovaných k zajištění, v rámci nákupu 100% podílu ve společnosti podnikající v oboru zemních prací a výstavby zemědělských a občanských staveb, včetně posouzení platnosti a účinnosti smlouvy o převodu podílu.
 • Příprava transakční dokumentace pro společnost NEWTELELINE při prodeji obchodních podílů ve společnosti zabývající se pronájmem nemovitostí včetně zajištění závazků prodávajících i kupujícího (zástavní smlouvy k nemovitostem).
 • Komplexní právní poradenství klientovi – výrobní společnosti, v procesu přeměny společnosti formou downstream fúze; včetně stanoviska k podmínkám zápisu fúze do obchodního rejstříku v případě záporného vlastního kapitálu nástupnické společnosti.
 • Zastupování klienta AUTOCONT při koupi společnosti, “lídra na poli IT služeb”, vzniklé rozdělením se založením nové společnosti s ručením omezeným, posouzení projektu odštěpení, příprava SPA a související dokumentace.
 • Poradenství klientovi – renomovanému promotérovi koncertů a kulturních akcí – při investici do společného projektu formou nabytí podílu ve společnosti provozující Fórum Karlín, včetně zastupování při vyjednávání a uzavření akcionářské dohody, smlouvy o převodu podílu a nastavení corporate governance pro řízení projektu.
 • Právní poradenství a zastoupení klienta při vyjednávání a uzavření smluvní dokumentace k nabytí 50% podílu ve společnosti Direct Pojišťovna, a.s., při zpracování a podání žádosti k ČNB a ÚOHS ke schválení nabytí kvalifikovaného akcionářského podílu v pojišťovně včetně přípravy smlouvy na poskytnutí úvěru za účelem krátkodobého posílení kapitálu pojišťovny včetně zajišťovací dokumentace.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního financování společnosti podnikající ve výrobě sladkostí a lahůdek, vypracování zprávy o provedeném due diligence podílu a dalších aktiv poskytovaných k zajištění, včetně posouzení platnosti a účinnosti smlouvy o převodu podílu, kapacitní posudky.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup podílů ve společnostech podnikajících v oboru zdravotnictví, vypracování zprávy o provedeném due diligence včetně posouzení smlouvy o převodu obchodních podílů, kapacitní posudky.
 • Komplexní právní pomoc významné investiční společnosti v procesu akvizice společnosti SPORTISIMO s.r.o., která je předním maloobchodním prodejcem se zaměřením na sportovní vybavení, oblečení a obuv působícím na českém trhu téměř 20 let. Provedení due diligence, příprava transakční dokumentace (smlouva o převodu akcií, akcionářská smlouva), negociace s prodávajícím, vypořádání transakce a problematika spojování soutěžitelů, hodnota transakce byla 3 mld. Kč.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance v projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup podílů ve společnosti podnikající v oborech kovovýroby, zámečnických prací a výroby ocelových konstrukcí, vypracování zprávy o provedeném due diligence zastavovaných podílů včetně posouzení smlouvy o převodu obchodních podílů, kapacitní posudky.
 • Komplexní právní poradenství klientovi společnosti (leader na poli IT služeb) v procesu přeměny společnosti křížovou fúzi akciové společnosti, konkrétně sloučením s dceřinou společností s právní formou s.r.o., která v důsledku fúze zaniká, za současné změny právní formy nástupnické společnosti z a.s. na s.r.o.