Fúze & Akvizice

Mezi reference v této oblasti patří mnoho zrealizovaných akvizic či prodejů společností, provedení právních prověrek společností pro významné tuzemské i zahraniční klienty, mezi něž patří i soukromé investiční skupiny.

 

 • Právní zastoupení Odyssey 44 při vyjednávání a uzavření smluvní dokumentace k prodeji 50% podílu v přední tuzemské pojišťovně poskytující neživotní pojištění, příprava transakční a zajišťovací dokumentace, notifikace ČNB, registrace zástavních práv k ochranným známkám, DVP vypořádání u obchodníka s cennými papíry.
 • Zastupování Odyssey 44 při účasti výběrového řízení na akvizici ovládající majetkové účasti v jednom z předních českých poskytovatelů logistických služeb pro e-shopy, včetně zajištění procesu právní prověrky společnosti a přípravy SPA na koupi akcií.
 • Komplexní právní poradenství Escatec Sweden při převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným, změna organizační struktury skupiny klienta.
 • Zastupování klienta AUTOCONT (součást skupiny ARICOMA, největší český poskytovatel IT služeb) a komplexní právní poradenství ve významné M&A transakci na českém IT trhu – v procesu akvizice společnosti KOMIX s.r.o., vyvíjející zakázkový software pro významné zákazníky. Komplexní zastupování klienta v celém M&A procesu včetně due diligence společnosti, negociace smlouvy o převodu podílů a navazující transakční dokumentace, vypořádání transakce a související právní služby.
 • Právní poradenství švédské společnosti Escatec Sweden AB ve věci českých právních aspektů akvizice anglické společnosti Alcaeus Holdings Limited (přední evropské výrobce elektroniky tzv. Paragon Electronics Group). Předmětem akvizice byly mj. i české společnosti a poradenství zahrnovalo jejich právní due diligence, úpravy a komentáře k SPA a řešení ad hoc otázek týkajících se českého práva.
 • Poradenství pro klienta SPORTISIMO při exitu z polského trhu formou řízené likvidace místních prodejen nebo prodejem vybraných prodejen investorům, včetně zatupování při jednání s pronajímateli prodejních prostor a koordinace právního poradenství s partnerskou polskou kanceláří.
 • Zastupování klienta AUTOCONT (součást skupiny ARICOMA, největší český poskytovatel IT služeb, skupiny KKCG), při prodeji českého, slovenského a maďarského businessu společnosti CAD STUDIO, kupujícímu Arkance (součást francouzské skupiny Monnoyeur). Komplexní zastupování klienta v celém prodejním procesu včetně přípravy, negociace a uzavření smlouvy o převodu podílu, smlouvy o úschově dokumentace a navazujících smluv k poskytování vybraných služeb na překlenovací období.
 • Komplexní právní poradenství klientovi při akvizici majoritního podílu na společnosti provozující jeden z největších sálů pro pořádání koncertů a jiných kulturních akcí v ČR, včetně poradenství při vypořádání vnitroskupinových půjček a externího financování ve spojitosti s akvizicí podílu.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance v projektu akvizičního financování poskytovaného na financování rozšíření logistického areálu, vypracování zprávy o provedeném due diligence nemovitých věcí, včetně posouzení platnosti a účinnosti smluvní dokumentace k zajištění práva stavby a pronájmu nemovitých věcí.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního financování významné realitní skupiny, posouzení projektu odštěpení části nemovitého majetku a vytvoření nové společnosti vypracování zprávy o provedeném due diligence nově vznikající společnosti a zastavovaných nemovitostí včetně posouzení nájemních vztahů.
 • Zastupování tuzemské banky v procesu due diligence za účelem akvizice retailového a korporátního portfolia bankovní instituce, včetně zaměstnanců a IT systémů.
 • Právní poradenství ČSOB v projektech akvizičního financování klientů – segment SME. Od roku 2016 - právní due diligence cílových společností, smlouvy o převodu obchodních podílů, akcií a další vybrané dokumenty (posouzení rizik nedostatků a doporučení změn), eventuálně i příprava kapacitního posudku. V průběhu posledních 24 měsíců jsme zpracovali 41 případů v celkové hodnotě 2,5 mld. Kč.
 • Právní asistence rodinné investiční společnosti při nabytí 100% podílu na společnosti zprostředkovávající pojištění (Klik pojištění CZ, a.s.), due diligence, příprava SPA, za účelem eventuální akvizice společnosti.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu korporátního akvizičního financování poskytovaného na nákup akcií holdingové společnosti s dceřinou společností, která je jednou z největších českých společností zabývajících se recyklací stavebního odpadu a dodavatelským zpracováním přírodního kameniva. Vypracování zprávy o provedeném due diligence zastavovaných akcií včetně posouzení smlouvy o převodu akcií, právní prověrka podílů na dceřiné společnosti, kapacitní posudky.
 • Komplexní právní poradenství 50% akcionáři společnosti a jeho zastupování při výkonu akcionářských práv a zastupování při komunikaci a sporech se společností a s druhým společníkem, negociace o vypořádání vzájemných vztahů ve společnosti s cílem plného exitu klienta nebo akvizice 50% podílu ve společnosti klientem.
 • Právní poradenství spočívající v provedeném due diligence podílu a dalších aktiv poskytovaných k zajištění, v rámci nákupu 100% podílu ve společnosti podnikající v oboru zemních prací a výstavby zemědělských a občanských staveb, včetně posouzení platnosti a účinnosti smlouvy o převodu podílu.
 • Příprava transakční dokumentace pro společnost NEWTELELINE při prodeji obchodních podílů ve společnosti zabývající se pronájmem nemovitostí včetně zajištění závazků prodávajících i kupujícího (zástavní smlouvy k nemovitostem).
 • Komplexní právní poradenství klientovi v procesu přeměny společnosti formou downstream fúze; včetně stanoviska k podmínkám zápisu fúze do obchodního rejstříku v případě záporného vlastního kapitálu nástupnické společnosti.
 • Zastupování klienta AUTOCONT a.s. při koupi společnosti (lídra na poli IT služeb) vzniklé rozdělením se založením nové společnosti s ručením omezeným, posouzení projektu odštěpení, příprava SPA a související dokumentace.
 • Poradenství klientovi – renomovanému promotérovi koncertů a kulturních akcí – při investici do společného projektu nabytí podílu ve společnosti provozující Fórum Karlín, včetně zastupování při vyjednávání a uzavření akcionářské dohody, smlouvy o nabytí podílu a nastavení corporate governance pro řízení projektu.
 • Právní zastoupení při vyjednávání a uzavření smluvní dokumentace k nabytí 50% podílu ve společnosti Direct Pojišťovna, a.s., při zpracování a podání žádosti k ČNB a ÚOHS ke schválení nabytí kvalifikovaného akcionářského podílu v pojišťovně včetně přípravy smlouvy na poskytnutí úvěru za účelem krátkodobého posílení kapitálu pojišťovny včetně zajišťovací dokumentace.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního financování společnosti podnikající ve výrobě sladkostí a lahůdek, vypracování zprávy o provedeném due diligence podílu a dalších aktiv poskytovaných k zajištění, včetně posouzení platnosti a účinnosti smlouvy o převodu podílu, kapacitní posudky.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup podílů ve společnostech podnikajících v oboru zdravotnictví, vypracování zprávy o provedeném due diligence včetně posouzení smlouvy o převodu obchodních podílů, kapacitní posudky.
 • Komplexní právní pomoc významné investiční společnosti v procesu akvizice společnosti SPORTISIMO s.r.o., která je předním maloobchodním prodejcem zaměřeným na sportovní vybavení, oblečení a obuv působícím na českém trhu téměř 20 let. Provedení due diligence, příprava transakční dokumentace (smlouva o převodu akcií, akcionářská smlouva), negociace s prodávajícím, vypořádání transakce a problematika spojování soutěžitelů, hodnota transakce byla 3 mld. Kč.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance v projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup podílů ve společnosti podnikající v oborech kovovýroby, zámečnických prací a výroby ocelových konstrukcí, vypracování zprávy o provedeném due diligence zastavovaných podílů včetně posouzení smlouvy o převodu obchodních podílů, kapacitní posudky.
 • Komplexní právní poradenství společnosti, "lídra na poli IT služeb", v procesu přeměny společnosti křížovou fúzi akciové společnosti, konkrétně sloučením s dceřinou společností s právní formou s.r.o., která v důsledku fúze zaniká, za současné změny právní formy nástupnické společnosti z a.s. na s.r.o.
 • Právní analýza společnosti realizující projekty automatizační techniky za účelem zhodnocení rizik z tzv. křížového ručení po odštěpení pro nástupnickou společnost, právní analýza dopadů následné fúze společnosti vzniklé odštěpením a třetí osoby na rizika plynoucí z křížového ručení.
 • Poskytování komplexní  právní pomoci skupině investorů – tradičního výrobce hydraulických přístrojů, komponentů a systémů pro letectví, mobilní techniky při přeměně realizované rozdělením  s odštěpením vyčleněné části jejího jmění, představovaného souborem nemovitého majetku, do nově vzniklé společnosti, poradenství v otázce strukturování transakce, komunikace s poskytovateli čerpaných dotací a zastupování klienta při jednání s notářem.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance v projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup podílů ve společnosti podnikající v oblasti prodeje a servisu obráběcích strojů pro třískové obrábění a 3D tiskáren, právní due diligence cílové společnosti a aktiv určených k zajištění a stanovisko ke smlouvě o převodu obchodních podílů, jakož i o dohodě společníků o výplatě podílů na zisku.
 • Právní poradenství v procesu restrukturalizace světovému lídru v prodeji vstupenek a jeho dceřiných společností v ČR a prodeje holdingové struktury společnosti Ticketmaster v hodnotě stovek mil. Kč. Restrukturalizační dokumentace včetně právních aspektů prodeje českých dceřiných společností, SPA, settlement, closing, právní vztahy mezi akcionáři.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance v projektu financování akvizice multifunkčního areálu v Praze klientem banky. Právní due diligence vybraných aktiv sloužících jako zajištění poskytnutého financování, právní posudek Smlouvy o převodu podílů (“SPA”) společnosti vlastnící multifunkční areál včetně upozornění na rizika a doporučení změn SPA.
 • Právní asistence společnosti zabývající se pronájmem nemovitostí, bytů a služeb v projektu akvizičního financování poskytovaného ČSOB klientovi na nákup akcií ve společnosti zabývající se nájmem a pronájmem bytových a nebytových prostor a poskytováním základních služeb spojených s pronájmem, právní due diligence cílové společnosti a aktiv navržených k zajištění pohledávek ČSOB, stanovisko ke Smlouvě o převodu akcií a k dalším vybraným dokumentům.
 • Kompletní právní poradenství a servis při přeshraniční fúzi české akciové společnosti se zaměřením na těžbu uranu v Mongolsku (investičního fondu s proměnným základním kapitálem, tzv. SICAV) s holandskou společností s ručením omezeným v hodnotě cca 200 mil. USD.
 • Poskytování právní pomoci společnosti nabízející komplexní řešení v oblasti telekomunikací, dodávek a montáží slaboproudu při fúzi s odštěpením nemovitého majetku do nově vzniklé společnosti včetně převodu licence k výrobě elektřiny prostřednictvím fotovoltaické elektrárny a zastupování klienta před Energetickým regulačním úřadem.
 • Právní poradenství společnosti, "lídra na poli IT služeb" při vnitropodnikové fúzi sloučením klienta s jeho dceřinou a sesterskou společností, v důsledku které se klient stal univerzálním právním nástupcem uvedených společností, které v důsledku fúze zanikly, hodnota transakce byla cca 1 mld. Kč.
 • Právní poradenství významné investiční společnosti při investici do realitního projektu v hodnotě 1,3 mld. Kč, příprava struktury transakce, due diligence, návrh transakční dokumentace včetně úvěrové, zajišťovací dokumentace a akcionářské smlouvy. Zastupování klienta při jednáních s úřady, poradenství při přípravě refinancování části investice a následné poradenství při rozprodeji nabytého majetku.
 • Právní asistence české akciové společnosti se zaměřením na těžbu uranu v Mongolsku v souvislosti s akvizicí 100% podílu v hodnotě 47 mil. USD v mongolské společnosti od kanadské Denison Mines Corp. Příprava due diligence, transakční dokumentace, vypořádání transakce.
 • Komplexní právní asistence společnosti, "lídra na poli IT služeb" při akvizici společnosti AG Com v hodnotě více než 1 mld. Kč (dodavatele slaboproudé techniky) rozdělením odštěpením sloučením; příprava transakční dokumentace, revize akcionářské struktury, příprava opčních schémat, právní asistence při vypořádání transakce.
 • Právní poradenství společnosti, "lídra na poli IT služeb" ve věci up-stream fúze klienta s jeho dceřinou společností a zajištění souvisejících korporátních změn společnosti včetně jejich zápisu do obchodního rejstříku.
 • Právní poradenství společnosti nabízející komplexní řešení v oblasti telekomunikací, dodávek a montáží slaboproudu v projektu rozdělení odštěpením se založením společnosti, celková hodnota transakce 30 mil. Kč.
 • Právní poradenství skupině investorů při nákupu společnosti – tradičního výrobce hydraulických přístrojů, komponentů a systémů pro letectví, mobilní techniky včetně zpracování due diligence, přípravy negociace transakční dokumentace (kupní smlouva a akcionářská dohoda) a poradenství při strukturování transakce a při poskytnutí akvizičního financování a jeho splacení v hodnotě 175 mil. Kč.
 • Komplexní právní poradenství při akvizici největšímu privátnímu investorovi v České republice, due diligence, revize firemní dokumentace, vypořádání transakce a následné právní poradenství v korporátních záležitostech.
 • Právní poradenství významné tuzemské bance (oddělení Structured finance) v projektu financování nákupu společností klienty ČSOB, právní due diligence cílové společnosti (smlouvy posuzující platnost, účinnost a vymahatelnost), smlouvy o převodu obchodních podílů včetně posouzení rizik, nedostatků a doporučení změn.