Bankovnictví & Finance

Mezi hlavní reference v této oblasti patří mnohaleté externí právní poradenství významné tuzemské bance (zejména v oblasti různých forem financování a řešení tzv. rizikových úvěrů včetně restrukturalizací), právní poradenství předním factoringovým a leasingovým společnostem, jakož i intenzivní spolupráce s dalšími významnými bankami a privátními investičními skupinami.

 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního úvěru poskytovaného na nákup 100% podílu na společnosti, vlastnící průmyslový areál v Praze, vypracování zprávy o provedeném due diligence podílu a dalších aktiv poskytovaných k zajištění,  posouzení platnosti a účinnosti smluv o převodu podílu. Kapacitní posudky smluvních stran úvěrové a zajišťovací dokumentace a memorandum o finanční asistenci.
 • Zastoupení investiční společnosti Odyssey 44 v procesu financování nákupu majetkové účasti ve skupině Packeta, která vlastní přední logisticko-technologickou společnost Zásilkovna s.r.o.  a provozuje stejnojmennou doručovací službu. Návrh a negociace kompletní úvěrové a zajišťovací dokumentace, nastavení corporate governance a vedlejších dohod společníků.
 • Právní poradenství a zastupování Allianz Trade/EULER HERMES SA ve věci revize pojistné dokumentace pro nový pojistný produkt (pojištění BNPL transakcí), všeobecné pojistné podmínky, dohoda o vymáhání, dohoda o poskytování creditních informací.
 • Právní poradenství a zastupování České spořitelny ve věci analýzy úvěrové a zajišťovací dokumentace klienta – společnosti podnikající v produkci jednoúčelových strojů, zařízení a linek při zesplatnění úvěru a uplatnění zástavního práva k pohledávkám z obchodního styku vůči poddlužníkům banky a collection management těchto pohledávek. Zastupování klienta v insolvenčním řízení s dlužníkem včetně výkonu funkce předsedy věřitelského výboru.
 • Právní poradenství klientovi při přípravě vzorové smlouvy o syndikovaném úvěru.
 • Posouzení dodatku ke smlouvě o víceměnových termínovaných a revolvingových úvěrech pro HSBC UK Bank Ltd. z pohledu českého práva. Celková hodnota všech poskytovaných úvěrů činila v přepočtu přes 1 mld. Kč. Posouzení zajištění podle zástavní smlouvy a ručitelského prohlášení z pohledu českého práva, příprava kapacitního posudku ve vztahu k dodatku a posudku ohledně vymahatelnosti ve vztahu k zastavení podílu.
 • Právní poradenství ČSOB v projektech akvizičního financování klientů – segment SME a korporát. Právní due diligence cílových společností, smlouvy o převodu obchodních podílů, akcií a další vybrané dokumenty (posouzení rizik nedostatků a doporučení změn), eventuálně i příprava kapacitního posudku. Od roku 2016 bylo zpracováno 64 případů v celkové hodnotě 3,911 mld. Kč.
 • Právní poradenství ČSOB Leasing při přípravě stanoviska k právní účinnosti smlouvy o postoupení leasingových smluv s odkládací podmínkou, včetně posouzení případných rizik a možnosti jejich mitigace.
 • Právní asistence Raiffeisenbank souvislosti s uplatněním práv beneficienta z akontační bankovní záruky, analýza splnění podmínek záruční dokumentace.
 • Právní asistence Raiffeisenbank při úpravě úvěrové a zajišťovací dokumentace v souvislosti s rozdělením dlužníka odštěpením, supervize procesu odštěpení, koordinované splácení úvěrových angažovaností vč. pay-off letter, vypořádání prostřednictvím escrow account.
 • Zastoupení předního prodejce sportovních potřeb a vybavení při negociaci uzavírání nové úvěrové a zajišťovací dokumentace. Úvěr v hodnotě přes 3 miliardy Kč byl poskytnut klubem 5 bank za účelem financování vybudování skladů v České republice. Transakce měla i zahraniční přesah na Slovensko.
 • Komplexní a kontinuální právní poradenství a podpora ve všech právních věcech včetně sporné agendy pro pojišťovnu Allianz Trade/EULER HERMES SA, hlavní externí právní poradce od února 2020. 
 • Právní zastoupení společnosti Odyssey 44 při vyjednávání a uzavření transakční dokumentace k převodu 50% podílu v přední tuzemské pojišťovně poskytující neživotní pojištění. Součástí poradenství byla mimo jiné příprava kompletní transakční a zajišťovací dokumentace, zajištění notifikace ČNB a registrací zástavních práv k ochranným známkám a vypořádání transakce u obchodníka s cennými papíry formou DVP, delivery versus payment.
 • Zpracování expertních stanovisek po Raiffeisenbank k vybraným otázkám souvisejícím s implementací nařízení o finančním zajištění a závěrečném započtení přijatého v legislativě EU specielně směrnicí 2002/47 v různých zemích (např. Španělsku, Švédsku, Belgii), s ohledem na insolvenční řízení zahájené v příslušné zemi vůči osobě poskytující finanční zajištění zahraniční bance jako věřiteli.
 • Poskytnutí právního posudku České spořitelně v souvislosti se zrušením Sberbank CZ, a.s., v likvidaci, jako smluvního partnera České spořitelny a jejích klientů. Posouzení dopadů předběžných opatření ČNB, odnětí bankovní licence, nařízené likvidace a insolvence na (i) výkonné pravomoci zaměstnanců, zástupců a členů orgánů banky, (ii) smluvní vztahy mezi bankami (např. vztahy na základě protizáruk vystavených bankou ve prospěch jiné banky, na možnost započtení pohledávek z nostro účtů), (iii) smluvní vztahy mezi bankou a klientem a (iv) možnost refinancování klientských úvěrů u banky jinou bankou.
 • Právní poradenství HSBC Continental Europe při převodu kompletní factoringové dokumentace z HSBC (pobočka Praha) na jinou zahraniční entitu ze skupiny HSBC. Příprava vzorové dokumentace k postoupení factoringových smluv, zajišťovací a veškeré související dokumentace.
 • Právní poradenství společnosti SCH-PORT při vyjednávání externího akvizičního financování poskytovaného na koupi 100 % akcií ve společnosti Chrášťany výrobní hala a.s. Nastavení struktury financování. Negociace podmínek a zajištění revize úvěrové smlouvy, zástavní smlouvy k akciím, k nemovitým věcem, k pohledávkám z bankovních účtů včetně dohod o podřízenosti. Vypořádání transakce a navazující právní poradenství.
 • Zastupování ČSOB ve sporech s EGAP (Exportní Garanční a Pojišťovací Společnost a.s.) o rozsah pojistného plnění.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup 100 % akcií ve výrobní společnosti, vypracování zprávy o provedeném due diligence akcií a dalších aktiv poskytovaných k zajištění, včetně posouzení platnosti a účinnosti smluv o převodu akcií. Vypracování kapacitních posudků smluvních stran úvěrové a zajišťovací dokumentace.
 • Příprava kompletní zajišťovací dokumentace pro Raiffeisenbank k zástavě nemovitostí na Slovensku za účelem zajištění akviziční úvěrové angažovanosti klienta banky, který je přední společností působící v módním průmyslu na českém, slovenském a maďarském trhu a pro tyto trhy je rovněž výhradním zástupcem prémiových módních značek.
 • Právní poradenství České spořitelně ve věci ošetření právních rizik banky spojených s M&A procesem probíhajícím u klienta banky – výrobní společnosti. Příprava Termsheetu o společném prodeji akcií emitovaných klientem banky a postoupení pohledávek banky za klientem banky. Příprava a negociace smlouvy o převodu akcií a smlouvy o postoupení pohledávek.
 • Úspěšné zastoupení ČSOB ve sporu s ČR – Ministerstvem financí o vydání bezdůvodného obohacení a jeho příslušenství. Nejvyšší soud ČR již v minulosti rozhodl o kanceláří podaném dovolání tak, že zrušil rozsudky nižších instancí v rozsahu, ve kterém byla ČSOB povinna uhradit cca 161 mil. Kč. V návaznosti na to byl spor vyřešen v červnu 2022 uzavřením smíru, jehož obsahem nejenže nebyla povinnost ČSOB k úhradě jakékoliv částky, ale obsahem naopak byl závazek státu uhradit ČSOB částku odpovídající nemalým nákladům řízení za předchozí stupně soudního řízení.
 • Právní poradenství Sberbank CZ v souvislosti s odebráním bankovní licence v důsledku sankcí vůči ruským bankám. Posouzení následků a dopadů jednotlivých možností budoucího vývoje na činnost banky, analýza rizik spojených se zrušením bankovní licence, likvidací a zahájením insolvenčního řízení, poradenství v aktivitách představenstva banky. Veškeré poradenství bylo zaměřeno na zajištění uspokojení pohledávek klientů za bankou a schopnosti banky dostát svým platebním závazkům.
 • Právní poradenství Max banka (dříve Expobank CZ) v komplikovaném směnečném sporu na částku cca 300 mil. Kč v souvislosti s indosací směnky a odpovědnosti indosanta směnky, ve kterém kancelář zastupovala klienta v pozici žalované proti žalobci, zahraniční společnosti. Součástí našich služeb byla právní analýza dokumentace, příprava procesní obrany a procesní strategie včetně zastupování klienta.
 • Příprava nové kompletní vzorové factoringové dokumentace pro všechny typy factoringového financování poskytovaného ČSOB Factoring (regresní i neregresní factoring), včetně revizí a úprav veškeré související a zajišťovací dokumentace, s cílem zjednodušit dokumentaci a učinit ji obchodně a uživatelsky přívětivější pro stávající i potenciální klienty.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního financování ve výši 280 mil. Kč poskytovaného na nákup akcií ve společnostech vlastnící hotely ve Františkových Lázních. Vypracování zprávy o provedeném due diligence akcií a dalších aktiv poskytovaných k zajištění, včetně posouzení platnosti a účinnosti smluv o převodu akcií, a příprava posudků o způsobilosti k právním úkonům.
 • Právní asistence České spořitelně při prodeji zbytného majetku jejího dlužníka zahrnující přípravu a zpracování smluvní dokumentace včetně vypořádání kupní ceny a post-closing poradenství.
 • Právní poradenství a zastupování České spořitelny ve věci analýzy úvěrové a zajišťovací dokumentace jejímu klientovi – společnosti podnikající v dodávce zemědělských krmiv. Součástí poradenství bylo zajištění zesplatnění úvěru, realizace zástavního práva k pohledávkám z obchodního styku, uplatnění směnky a právní asistence při napadení neúčinných právních úkonů dlužníka a osob poskytujících zajištění.
 • Zpracování právního stanoviska pro Raiffeisenbank ve věci posouzení kompletní smluvní factoringové dokumentace.
 • Právní poradenství ČSOB spočívající v provedeném due diligence akcií a dalších aktiv poskytovaných k zajištění v rámci projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup společnosti vlastnící skladový areál v Horních Počernicích. Vypracování kapacitních posudků.
 • Komplexní právní poradenství České spořitelně při vymáhání úvěrových pohledávek ve výši přesahující 170 mil. Kč za společností KARA Trutnov, a.s. Právní poradenství a negociace s dlužníkem před zahájením insolvenčního řízení, příprava přihlášky pohledávky banky do insolvenčního řízení, zastupování v prozatímním věřitelském výboru, organizace výběrového řízení na prodej pohledávek banky, zajištění Data Room, příprava a negociace transakční dokumentace, post-closingové poradenství.
 • Právní stanovisko pro ČSOB ve věci posouzení právních důsledků vyplývajících z reorganizace klienta banky, společnosti působící v oblasti investičních celků, služeb a produktů pro energetiku a průmysl, a posouzení právních dopadů reorganizace na pohledávky banky vůči klientovi z finančních nástrojů.
 • Komplexní právní poradenství České spořitelně při vymáhání úvěrových pohledávek ve výši 50 milionů Kč za klientem banky, společností podnikající v oblasti módy, výroby a prodeje oděvů. Zastupování banky v negociaci s dlužníkem o možnosti reorganizace, příprava přihlášky pohledávky banky do insolvenčního řízení. Organizace výběrového řízení na prodej pohledávek banky za dlužníkem včetně organizace data room a přípravy vzorové smluvní dokumentace, komunikace s potenciálními investory. Zastupování i při vymáhání pohledávek za avalisty zajišťovací směnky včetně přípravy přihlášek do insolvenčního řízení. Veškeré pohledávky banky byly prodejem zastavených věcí plně uspokojeny.
 • Právní poradenství a zastoupení ČSOB ve významném případu akontačních a kaučních bankovních záruk vystavených z příkazu tuzemské engineeringové společnosti v energetice. Zastupování banky ve sporu s beneficientem záruk o plnění ze záruk, ohledně vad uplatnění záruk. Řízení skončilo úspěchem kanceláře v dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, který zrušil rozhodnutí odvolacího soudu, ztotožnil se s právním názorem kanceláře a rozhodl ve prospěch banky a v neprospěch beneficienta záruk. Beneficient podal ústavní stížnost,která byla Ústavním soudem odmítnuta.
 • Právní poradenství tuzemské bance spočívající v procesní obraně proti nárokům klientů v souvislosti s tzv. islandskými dluhopisy, do nichž klienti banky investovali na základě smlouvy o obhospodařování cenných papírů s ČSOB Asset Management. Poradenství zahrnovalo komplexní zastupování klienta v celém řízení zahájeném v roce 2018 včetně analýzy související dokumentace, jakož i příčin islandské krize a její předvídatelnosti. Žaloba byla zamítnuta první instancí a tento rozsudek byl následně potvrzen soudem odvolacím.
 • Úspěšné právní zastoupení ČSOB Factoring v komplikovaném sporu probíhajícím od roku 2006 do roku 2023, v němž byl klient žalován o zaplacení ceny postoupených pohledávek, aniž by došlo k jejich inkasu, a to v důsledku insolvence jeho klienta, který čerpal faktoringové financování. Finální Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR bylo zásadní vzhledem k tomu, že byla potvrzena právní kvalita kanceláří vypracované faktoringové dokumentace. V exekuci získal klient zpět veškeré vynaložené náklady soudního řízení v souvislosti s žalobou.
 • Právní poradenství ČSOB Factoring v problematickém případu factoringového financování při analýze factoringové dokumentace u klienta. Analýza problematiky identifikace pohledávek v případě zálohových plateb a zápočtů u postoupených pohledávek. Asistence při vymáhání postoupených pohledávek a při úspěšném procesu vyjednávání s dlužníkem (významným poskytovatelem přepravních a logistických služeb), který předtím odmítl platbu. Příprava prohlášení o přistoupení k dluhu a notářský zápis s přímou vykonatelností. Hodnota případu byla 10 milionů Kč.
 • Právní poradenství ČSOB Factoring v problematickém případu factoringového financování při analýze factoringové dokumentace u klienta. Asistence při vymáhání pohledávky z factoringové smlouvy v procesu koordinované restrukturalizace bankovního a factoringového financování klienta v souvislosti s řízeným odprodejem aktiv klienta. Příprava restrukturalizační dokumentace a notářský zápis.
 • Posouzení ručitelského prohlášení české společnosti vystaveného ve prospěch HSBC UK Bank Ltd. obsaženého ve Facilities Agreement z pohledu českého práva. Jednání o smlouvě o zastavení podílu a její příprava, zápis do obchodního rejstříku. Příprava kapacitního posudku ve vztahu k Facilities Agreement a posudku k vymahatelnosti ve vztahu k zastavení podílu.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního financování ve výši 70 mil. Kč na koupi 100% podílu ve společnosti působící na trhu s elektřinou – dodávající elektřinu domácnostem a firmám po celé ČR.  Vypracování zprávy o due diligence podílu a dalších aktiv poskytnutých jako zajištění včetně přezkumu a stanoviska k platnosti a účinnosti smlouvy o převodu podílu. Příprava posudků o způsobilosti k právním úkonům.
 • Právní poradenství ČSOB Factoring ve věci úprav vzorové factoringové dokumentace v návaznosti na opatření přijatá v souvislosti s epidemií koronaviru, přechod standardního financování na Cash Advance Factoring.
 • Právní asistence tuzemské bance a členům představenstva banky při kontrole/dohlídce České národní banky.
 • Právní poradenství ČSOB při poskytnutí nového financování k přefinancování závazků logistické skupiny v rámci projektu odštěpení části nemovitého majetku a vytvoření nové společnosti. Vypracování zprávy o provedeném due diligence nově vznikající společnosti a zastavovaných nemovitostí sloužících jako zajištění financování, včetně posouzení nájemních vztahů.
 • Komplexní právní asistence tuzemské bance v procesu přípravy a realizace nového dluhopisového programu ve výši 15 mld. Kč, na dobu 15 let. Příprava veškeré dokumentace včetně základního prospektu, zastupování v řízení o udělení souhlasu ČNB.
 • Právní poradenství významné investiční společnosti při přípravě a negociaci úvěrové a zajišťovací dokumentace pro čerpání střednědobého úvěru, včetně zástavy pohledávek a dluhopisů.
 • Právní poradenství pro ČSOB Factoring – příprava a negociace factoringové dokumentace v objemu přesahujícím 100 mil. Kč pro financování pohledávek municipalit a dopravních podniků v souvislosti s parkováním a veřejnou dopravou.
 • Komplexní právní servis ČSOB v sektoru ohrožených pohledávek SME – analýzy úvěrové a zajišťovací dokumentace s cílem doporučení dalšího postupu banky, vymáhání pohledávek za dlužníky a osobami poskytujícími zajištění v exekuci, insolvenci a bilaterálních sporech, vymáhání směnek.
 • Zastupování a právní poradenství tuzemské bance v procesu due diligence za účelem akvizice retailového a korporátního portfolia bankovní instituce, včetně zaměstnanců a IT systémů.
 • Zastupování skupiny významných tuzemských bank (ČS, ČSOB, KB, SBCZ, UCB) v procesu restrukturalizace úvěrových pohledávek za společností podnikající na trhu reklamních a dárkových předmětů, včetně přípravy stabilizační dohody (Standstill Agreement) uzavírané mezi dlužníkem a všemi financujícími bankami a včetně revize úvěrové a zajišťovací dokumentace.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup 100% podílu ve společnosti podnikající v oboru zemních prací a výstavby zemědělských a občanských staveb, vypracování zprávy o provedeném due diligence podílu a dalších aktiv poskytovaných k zajištění, posouzení platnosti a účinnosti smlouvy o převodu podíllu, kapacitní posudky.
 • Právní poradenství a zastupování České spořitelny ve věci analýzy úvěrové a zajišťovací dokumentace společnosti poskytující IT řešení a profesionální služby. Zesplatnění úvěru, realizace zástavního práva k pohledávkám z obchodního styku, uplatnění směnky.
 • Příprava právní analýzy postupu tuzemské banky při vyplacení bankovní záruky a posouzení oprávněnosti nároku žalobce, který na banku podal žalobu z titulu tvrzené škody z důvodu neoprávněného čerpání bankovní záruky a porušení povinností banky při vyplacení bankovní záruky. Zastupování banky v předmětném soudním řízení.
 • Právní stanovisko pro tuzemskou banku k problematice ekonomicky spjatých skupin klientů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního financování poskytovaného na rozšíření logistického areálu, vypracování zprávy o provedeném due diligence nemovitých věcí, včetně posouzení platnosti a účinnosti smluvní dokumentace k zajištění práva stavby a pronájmu nemovitých věcí.
 • Právní asistence skupině společností provozující zdravotnická zařízení. Analýza úvěrové a zajišťovací dokumentace společnosti, jednání a dosažení dohody s financující bankou.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního financování společnosti podnikající ve výrobě sladkostí a lahůdek, vypracování zprávy o provedeném due diligence podílu a dalších aktiv poskytovaných k zajištění, včetně posouzení platnosti a účinnosti smlouvy o převodu podílu, kapacitní posudky.
 • Příprava právního stanoviska pro Sberbank CZ k oprávněnosti odmítnutí nároku na čerpání neodvolatelné bankovní záruky za dobré provedení vystavené za klienta podnikajícího v oblasti stavebnictví, dle URDG 758 a vyplatitelné na první požádání a bez námitek.
 • Právní poradenství v projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup podílů ve společnostech podnikajících v oboru zdravotnictví, vypracování zprávy o provedeném due diligence včetně posouzení smlouvy o převodu obchodních podílů, kapacitní posudky.
 • Právní poradenství ČSOB v projektu akvizičního financování poskytovaného na nákup akcií holdingové společnosti s dceřinou společností (jednou z největších českých společností zabývajících se recyklací stavebního odpadu a dodavatelským zpracováním přírodního kameniva). Právní due diligence cílové společnosti a aktiv sloužících k zajištění úvěru, posouzení smlouvy o převodu akcií, právní prověrka podílů na dceřiné společnosti, kapacitní posudky.
 • Právní poradenství hypoteční bance ve vztahu k problematice vymezení účelně vynaložených nákladů poskytovatele spotřebitelského úvěru na bydlení podle ZSÚ, to vše v návaznosti na zveřejněné pokyny ČNB k této problematice a na výzvu ČNB ke sdělení informací a poskytnutí dokumentace. Analýza dokumentace a návrh dalšího postupu ve vztahu k ČNB.
 • Právní asistence tuzemské bance při procesu ověření znalostí a profesních předpokladů členů managementu a držitelů klíčových funkcí v bance ve smyslu Zákona o bankách a ověření způsobilosti k výkonu funkce členů managementu a držitelů klíčových funkcí v intencích Obecných pokynů EBA č. EBA/GL/2017/12 k posuzování vhodnosti členů vedoucího orgánu a osob v klíčových funkcích.
 • Poradenství českému poskytovateli platebních služeb malého rozsahu při komplexní revizi klientské a regulatorní dokumentaci vzhledem k zahájenému řízení ČNB vůči poskytovateli, včetně poradenství a zastupování klienta v řízení o získání licence platební instituce.
 • Komplexní právní poradenství HSBC Continental Europe při řešení úvěrové angažovanosti předního světového výrobce obráběcích strojů, revize původní a příprava nové úvěrové a zajišťovací dokumentace. Asistence při registraci změn zajišťovací dokumentace souvisejících s převodem závodu české pobočky HSBC z britské entity na francouzskou entitu. Poradenství ohledně optimálního způsobu implementace požadavku dlužníka na povolení financování části jeho aktivit od jiné banky a s tím spojená potřeba uvolnění zajištění některých zastavených aktiv a úprava úvěrové dokumentace.