Návrh zákona o registru smluv

V Poslanecké sněmovně je jako sněmovní tisk č. 42 projednáván vládní návrh zákona o registru smluv. Tento zákon má po slovenském vzoru zavést povinné zveřejňování smluv uzavřených s veřejnými subjekty v registru smluv, jenž má být součástí portálu veřejné správy. Zákon by měl dopadat na smlouvy, na základě kterých dochází k nakládání s veřejnými prostředky, ačkoliv tyto smlouvy nevymezuje jejich předmětem, ale pouze subjektem, tj. zveřejňují se smlouvy, jejichž stranou je stát v širším slova smyslu (obce, kraje, korporace ovládané státem). Důsledkem nezveřejnění takové smlouvy má být její neúčinnost a pokud smlouva nebude zveřejněna ani do 3 měsíců od jejího uzavření, nahlíží se na ni jako by nikdy nevznikla.

Zákon byl do poslanecké sněmovny předložen v poněkud atypickém variantním znění. Dle první varianty se mají zveřejňovat pouze smlouvy, dle druhé varianty také objednávky a faktury. Prozatím není jasné, která varianta v případě schválení zákona mezi poslanci zvítězí. Na rozdíl od slovenské úpravy se nebudou zveřejňovat elektronické verze podepsaných dokumentů, ale pouze textový obsah smlouvy umožňující vyhledávání v textu. Část smlouvy, která obsahuje osobní údaje, utajované skutečnosti nebo obchodní tajemství se nezveřejní. Nicméně, pokud se smlouva týká používání veřejných prostředků, informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků není chráněna jako obchodní tajemství.