Od 1. 1. 2016 nová povinnost pro plátce DPH

Novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) je s účinností od 1. 1. 2016 plátcům DPH stanovena nová povinnost – povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení. 

Kontrolní hlášení je nový druh daňového tvrzení, které nenahrazuje řádné daňové přiznání k DPH ani souhrnné hlášení a jeho cílem a smyslem je umožnit správci daně získat informace o vybraných transakcích realizovaných plátci a identifikovat riziková sdružení osob (řetězce, karusely) odčerpávající neoprávněně finanční prostředky z veřejného rozpočtu. 

Sledovaným obdobím, za které je nutno podat kontrolní hlášení, je v případě právnických osob kalendářní měsíc. V případě fyzických osob se sledované období řídí podle zdaňovacího období pro účely podání daňového přiznání k DPH. Prvním obdobím, za které se podává kontrolní hlášení, je leden 2016, příp. u fyzických osob s čtvrtletním zdaňovacím obdobím 1. čtvrtletí 2016. 

Plátce nemusí podat kontrolní hlášení, pokud za sledované období neuskutečnil ani nepřijal žádné zdanitelné plnění nebo uskutečnil-li pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle § 51 ZDPH.

Kontrolní hlášení lze podávat pouze elektronicky, a to ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.