Převody podílů v s.r.o.

Převody podílů v s.r.o.

Jednou v praxi sporných otázek, kterou sebou přinesla rekodifikace českého soukromého práva, byla otázka formy souhlasu valné hromady společnosti s ručením omezeným s převodem podílu na osobu, která není společníkem. 

Zatímco dřívější obchodní zákoník ve svém § 141 výslovně stanovil, že o takovém rozhodnutí musí být sepsán notářský zápis, tak zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) tuto úpravu nepřevzal a pouze v § 172 obecně stanoví, že veřejnou listinou musí být osvědčena ta rozhodnutí, v jejichž důsledku se mění společenská smlouva. Až do konce roku 2015 byla nejednotná praxe rejstříkových soudů při posuzování, zda souhlas valné hromady s převodem podílu je usnesením ve smyslu § 171 odst. 1 písm. b) ZOK, v jehož důsledku se mění společenská smlouva. Obchodní korporace tak byly nepřímo nuceny notářské zápisy o souhlasu valné hromady z procesní opatrnosti pořizovat, což zvyšovalo jak transakční náklady převodů, tak jejich časovou náročnost.   

Nejvyšší soud ve svém stanovisku z počátku roku 2016 uzavřel, že takovýto souhlas valné hromady společnosti s ručením omezeným není usnesením, v jehož důsledku se mění společenská smlouva ve smyslu § 171 odst. 1 písm. b) ZOK a nejde tudíž o rozhodnutí, které se obligatorně osvědčuje veřejnou listinou (např. notářským zápisem) podle § 172 odst. 2 ZOK. Změna společenské smlouvy nastává až samotným převodem podílu, nikoliv již usnesením valné hromady. Nejvyšší soud dále konstatoval, že v případě převodu podílu jediného společníka pak není souhlas valné hromady, resp. samotného jediného společníka vykonávajícího působnost valné hromady, vůbec zapotřebí, protože je implicitně součástí převodní smlouvy.