Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Dne 5. 8. 2016 ve sbírce zákonů vyšel zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, který s účinností od 1. 12. 2016 nahradí stávající zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Mezi proklamované cíle nového zákona o spotřebitelském úvěru patří:

-posílení ochrany spotřebitele;

-zvýšení důvěryhodnosti poskytovatelů úvěrových služeb; a 

-sjednocení úpravy úvěrů poskytovaných spotřebitelům (tzv. úvěrů spotřebitelských v užším smyslu a úvěrů na bydlení – tzv. hypotečních úvěrů). 

Zákon o spotřebitelském úvěru přináší změny zejména ve věci předčasného splacení úvěrů, když spotřebitel bude oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání spotřebitelského úvěru, a pro případ takového předčasného splacení spotřebitelského úvěru má věřitel právo pouze na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu v této souvislosti vzniknou. Další změnou, kterou přináší nová právní úprava je omezení druhu a výše sankčních mechanismů pro případ prodlení spotřebitele s plněním dluhu, a to pouze na právo poskytovatele na náhradu účelně vynaložených nákladů, které vznikly v souvislosti s prodlením spotřebitele, na úroky z prodlení (jejichž výše nesmí přesáhnout výši stanovenou právním předpisem upravujícím úroky z prodlení) a na smluvní pokutu, která nesmí přesáhnout 0,1 % denně z částky, ohledně níž je spotřebitel v prodlení, je-li spotřebitel v prodlení s plněním povinnosti peněžité povahy. 

Zákon přináší novinky i v oblasti dohledu nad dodržováním povinností osob oprávněných poskytovat spotřebitelské úvěry, který bude vykonávat Česká národní banka, a to nově včetně dohledu nad nebankovními poskytovateli. Nebankovním poskytovatelem spotřebitelského úvěru přitom nově může být pouze právnická osoba s oprávněním k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, které jí udělí Česká národní banka.