Novinky v dani z nabytí nemovité věci

Dne 1. 11. 2016 nabývá účinnosti zákon č. 254/2016, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí. Tato novela přináší výrazné změny do režimu platby daně z nabytí nemovité věci.

Nejvýraznější změnou je, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí bude nově vždy nabyvatel, přičemž stranám transakce není umožněno sjednat si ve smlouvě odlišný režim. Pro připomenutí uvádíme, že dle stávající úpravy byl poplatníkem daně prodávající s tím, že se strany mohly domluvit jinak. Novela v této souvislosti dále odstraňuje institut ručení za zaplacení daně protistranou. 

Rozhodným dnem pro aplikaci příslušného nového znění zákonného opatření je okamžik vzniku daňové povinnosti, kterým je den nabytí vlastnického práva k nemovité věci. U nabytí vlastnického práva k nemovitým věcem zapisovaným v katastru nemovitostí je v typických případech (kupní a směnné smlouvy) rozhodným dnem den podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí.

Novela zákonného opatření přinesla i řadu dalších novinek, mj. se jedná o změny v oblastech zdanění v případě přeměny právnických osob, v problematice určení základu daně v případě směny nemovitých věcí a došlo ke změně koncepce osvobození nových staveb a jednotek. 

Pokud budete chtít k nové právní úpravě daně z nabytí nemovité věci podrobnější konzultaci, neváhejte se na nás obrátit. Tým našich advokátů je Vám k dispozici.