Schválení reorganizačního plánu

Schválení reorganizačního plánu

Dne 30. 6. 2015 Nejvyšší soud ČR názorným způsobem vyložil ust. § 348 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen „InsZ“), které upravuje podmínky pro schválení reorganizačního plánu soudem.

Nevyšší soud výslovně uvedl, že předpoklady pro schválení reorganizačního plánu vypočtené v § 348 odst. 1 písm. a) až e) InsZ soudy musí posuzovat samostatně a naplnění jednoho z těchto předpokladů nelze spatřovat v tom, že byl naplněn předpoklad jiný. Stejně tak platí, že z toho, že nebyl naplněn jeden z předpokladů schválení reorganizačního plánu uvedených v § 348 odst. 1 InsZ, nelze činit závěr, že proto není naplněn ani jiný z těchto  zákonných předpokladů. I kdyby tak např. bylo možné přijmout závěr, že reorganizačním plánem je sledován nepoctivý záměr (a není proto naplněn předpoklad uvedený v § 348 odst. 1 písm. b) InsZ), nebylo by možné pouze na základě tohoto uzavřít, že není splněn např. předpoklad uvedený v § 348 odst. 1 písm. a) InsZ (tj. že reorganizační plán není v souladu s InsZ a jinými právními předpisy).

V rozhodnutí je dále mj. představen názor Nejvyššího soudu, že pro závěr o splnění podmínky uvedené v § 348 odst. 1 písm. d) InsZ (tj. že každý věřitel získá plnění, jehož celková současná hodnota je ke dni účinnosti reorganizačního plánu stejná nebo vyšší než hodnota plnění, které by zřejmě obdržel, kdyby dlužníkův úpadek byl řešen konkursem), postačuje, bude-li hodnota plnění, které mají věřitelé při reorganizaci obdržet, „stejná“ jako hodnota plnění, které by obdrželi, kdyby úpadek byl řešen konkursem.