Insolvence a zisk z pronájmu zastavené věci

Insolvence a zisk z pronájmu zastavené věci

V dubnu tohoto roku vydal Nejvyšší soud ČR nedávno publikované rozhodnutí sp. zn. 29 NSCR 31/2013, ve kterém se zabýval problematikou, komu náleží nájemné ze zastavené nemovitosti za dobu, po kterou probíhá insolvenční řízení na majetek zástavního dlužníka.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není-li zde z doby před zahájením insolvenčního řízení jiná dohoda mezi zástavním věřitelem a zástavním dlužníkem, pak nájemné získané pronájmem věci zastavené zástavní smlouvou uzavřenou podle ustanovení § 152 a násl. obč. zák. za dobu od vzniku zástavního práva do zpeněžení zástavy nenáleží zástavnímu věřiteli a za dobu, po kterou probíhá insolvenční řízení na majetek zástavního dlužníka, není ani součástí výtěžku zpeněžení zástavy, jenž by v konkursu vedeném podle insolvenčního zákona měl být vydán zástavnímu věřiteli (zajištěnému věřiteli) postupem podle § 298 insolvenčního zákona.