Oprávnění snížit DPH o částky odpovídající pohledávkám za dlužníky v úpadku

Oprávnění snížit DPH o částky odpovídající pohledávkám za dlužníky v úpadku

Na sklonku roku 2014 Nejvyšší správní soud vydal rozhodnutí  č.j. 9 Afs 170/2014 - 47, které se zabývalo oprávněním věřitelů snížit daň z přidané hodnoty na výstupu o částky odpovídající neuhrazeným pohledávkám za dlužníky v úpadku.

Podle § 44 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty platí, že plátce, kterému při uskutečnění zdanitelného plnění vůči jinému plátci vznikla povinnost přiznat daň a jehož pohledávka, která vznikla nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku, z tohoto plnění doposud nezanikla, je oprávněn za splnění dalších zákonem stanovených podmínek provést opravu výše daně na výstupu z hodnoty zjištěné pohledávky.

V řízení se vedl spor o stáří pohledávek, u kterých lze opravu daně provést, tj. o výklad zákonem stanoveného šestiměsíčního časového testu. Časový test, který vymezuje pohledávky způsobilé k opravě daně, je vymezen takto: „pohledávka, která vznikla nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku“.

Ustálený výklad odborné veřejnosti a ustálená praxe správců daně byly takové, že oprava je přípustná u pohledávek vzniklých dříve než k okamžiku 6 měsíce před rozhodnutím o úpadku. Argumentem pro tento výklad bylo to, že má-li vzniknout pohledávka nejpozději 6 měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku, hovoří zákon o okamžiku, kdy tato pohledávka muže vzniknout nejpozději a jakékoliv pozdější pohledávky, tedy pohledávky vzniklé v období mezi úpadkem a 6 měsíci, vylučuje. Zamezení možnosti opravy pohledávky, která vznikla v období šesti měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku do okamžiku rozhodnutí soudu o úpadku, bylo odůvodňováno obavami z možných spekulací v době očekávaného prohlášení úpadku.

Nejvyšší správní soud se však v dané věci přihlásil k výkladu opačnému a potvrdil tak názor krajského soudu, že pohledávky, u kterých lze provést opravu, musí vzniknout nejpozději v šesti měsících počítaných od rozhodnutí soudu o úpadku. Jinými slovy, opravu lze provést u pohledávek, které vznikly nejvýše 6 měsíců přede dnem rozhodnutí soudu o úpadku. NSS k tomu výslovně uvedl: „ze zákona je zřejmé, že časové období, ve kterém pohledávky způsobilé k opravě musí vzniknout, předchází rozhodnutí o úpadku, a musí se proto z hlediska plynutí času posuzovat do minula, a to ode dne rozhodnutí soudu o úpadku. Rozhodnutí soudu o úpadku je okamžikem, se kterým zákon zpětné plynutí času spojuje.“