Místní příslušnost v řízení o soudním prodeji zástavy

Místní příslušnost v řízení o soudním prodeji zástavy

Novelou zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen „ZŘS“) byla s účinností od 1. 5. 2015 změněna místní příslušnost soudu v řízení o soudním prodeji zástavy. Dle nového ust. § 353a  pro řízení o soudním prodeji zástavy platí, že pro řízení je příslušný obecný soud zástavního dlužníka a týká-li se řízení nemovité věci, je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu je nemovitá zástava. Zákonodárce v novele tak zvolil právní úpravu shodnou s právním stavem účinným do 31. 12. 2013.