Zajištění bankovních záruk

Zajištění bankovních záruk

Dne 26. 8. 2014 Nejvyšší soud ČR vydal rozhodnutí  sp. zn. 29 Cdo 4340/2011, které významným způsobem mění nahlížení na problematiku zajištění bankovních záruk.

Kromě zvláštního případu úvěrového financování podle ust. § 41 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) (dále jen „IZ“) není možné po zahájení insolvenčního řízení získat právo na uspokojení ze zajištění náležejícího do majetkové podstaty dlužníka. Soudy měly již v minulosti tendenci rozšiřovat nemožnost vzniku práva na uspokojení ze zajištění také na případy, kdy právo na uspokojení sice vznikalo teprve po zahájení insolvenčního řízení, avšak s účinky zpětně k datu před zahájením insolvenčního řízení (srov. usnesení Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 29 NSČR 16/2011, ze dne 30. 11. 2011).

V komentovaném rozhodnutí z loňského roku však Nejvyšší soud zašel ještě dál a ve vztahu k zániku práva na oddělené uspokojení získaného po podání návrhu na prohlášení konkursu (pozn. judikát se vztahuje na situaci podle již zrušeného zák. č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnaní, v rozhodném znění, avšak tato judikatura je aplikovatelná i na IZ) vyslovil názor, že ač lze platně uzavřít zástavní smlouvu k zajištění budoucí pohledávky, samotné zástavní právo vznikne až okamžikem, kdy vznikne zajišťovaná pohledávka (byť s pořadím ke dni, kdy byly splněny formální podmínky pro vznik zástavního práva). Pokud zajišťovaná pohledávka (a tedy i zástavní právo) vznikla až po prohlášení konkursu, tak dle Nejvyššího soudu nelze věřiteli přiznat ohledně takového zástavního práva, právo na oddělené uspokojení (resp. uspokojení ze zajištění).

Banky tak dle předmětného rozhodnutí nemohou získat právo na uspokojení ze zajištění k regresním pohledávkám z titulu plnění z bankovních záruk, pokud k plnění z bankovní záruky dojde až po zahájení insolvenčního řízení.
Banky přitom nejsou schopny v době, kdy rozhodují o vystavení bankovní záruky, s dostatečnou mírou jistoty předvídat, zda hrozí, že se v době trvání bankovní záruky ekonomická situace dlužníka zhorší natolik, že proti němu bude zahájeno insolvenční řízení.

Právní názor Nejvyššího soudu považujeme za nešťastný, avšak jsme zároveň toho názoru, že existují právní instrumenty, kterými by banka mohla své postavení ve vztahu s příkazcem záruky posílit a zajistit si tak pozici zajištěného věřitele v případném insolvenčním řízení.