Fúze & Akvizice

  • akvizice a prodeje společností
  • koupě jednotlivých aktiv či souborů aktiv (podniky, pohledávky, soubory nemovitostí a/nebo movitých věcí)
  • due diligence při akvizičních transakcích
  • restrukturalizace obchodních korporací
  • přeměny, fúze, změny právní formy společností
  • zvyšování či snižování základního kapitálu společností
  • prodej a pacht závodu

V této oblasti poskytujeme tuzemským i zahraničním společnostem komplexní právní poradenství v procesech akvizic či prodejů podílů v obchodních korporacích. Součástí akviziční či prodejní procedury je zpracování či příprava právního auditu cílové/prodávané korporace, včetně zpracování zprávy upozorňující klienta na rizika transakce, jež je nutné vyřešit v rámci transakční dokumentace, příprava transakční dokumentace, negociace podmínek transakce s protistranou, příprava dokumentace financování transakce a zajištění splnění post-akvizičních povinností klienta vůči orgánům veřejné správy.

Získali jsme zkušenosti s právním poradenstvím v různých případech restrukturalizací obchodních korporací, a to např. formou zvyšování či snižování základního kapitálu, včetně vydání konvertibilních dluhopisů, fúzí, změn právní formy obchodních korporací. Mezi uskutečněnými transakcemi, při kterých jsme asistovali, jsou rovněž prodeje či nájmy podniku (závodu). Podíleli jsme se na řešení právních vztahů mezi akcionáři, na řešení právních vztahů v rámci holdingu společností, apod. 

V rámci intenzivní spolupráce se subjekty v bankovním sektoru jsme asistovali při akvizicích a převodech portfolií pohledávek značného objemu, a to jak na straně prodávajícího, tak na straně nabyvatele, a také při převodech akcií finančních společností i převodech podniků (závodů) bank.

Úspěšně rozšiřujeme naši praxi a významnou klientelu oblasti M&A transakcí, kde asistujeme nejenom v procesech due diligence cílových společností a při návrzích a negociaci kupních smluv, ale i v procesu přípravy dokumentace pro financování M&A transakcí a jejího splácení. V první polovině roku 2016 jsme úspěšně realizovali řadu fúzí a akvizic o celkovém objemu přesahujícím pět miliard Kč. Máme zkušenosti s komplexními korporátními restrukturalizacemi včetně složitých procesů přeměny korporací. Standardem kanceláře je poskytování korporátního poradenství klientům.

Reference v oblasti Fúze & Akvizice Restrukturalizace