Insolvence & Finanční restrukturalizace

  • řešení rizikových úvěrů a restrukturalizace úvěrových vztahů
  • smlouvy o dočasné úpravě právních vztahů (standstill agreements, security pool agreements)
  • zastupování v insolvenčních řízeních a věřitelských orgánech
  • přihlášky pohledávek, spory vyvolané insolvenčním řízením
  • poradenství v insolvenčním řízení i před jeho zahájením
  • prodeje a kapitalizace pohledávek
  • vymáhání pohledávek

Tým advokátů kanceláře má mimořádné praktické zkušenosti s právním posouzením a řešením rizikových úvěrů, zahrnujícím restrukturalizace jak úvěrových vztahů, tak společností klientů. I díky schopnostem nalézt originální právní řešení maximálně odpovídající potřebám klienta získal tým advokátů kanceláře své renomé v této oblasti. Preferovaná řešení vždy spočívají v uspokojení maximální výše pohledávky klienta na základě dohody s dlužníkem, kapitalizací pohledávek klienta, vydáním konvertibilních či jiných dluhopisů, či jinou formou restrukturalizace úvěrových a finančních vztahů včetně zajištění mezi klientem a dlužníkem, popř. dlužníkem a jeho obchodními partnery či dalšími věřiteli. 

Advokáti kanceláře dlouhodobě zastupují významné klienty z bankovního sektoru při uplatňování pohledávek v konkursním a insolvenčním řízení, ve věřitelských orgánech a při jednáních se zástupci věřitelů či dlužníků včetně zastupování v incidenčních a excindačních sporech.

Součástí právního servisu v této oblasti jsou i různé způsoby dispozic s pohledávkami věřitelů, ať už formou prodejů či kapitalizací, včetně zastupování při jejich vymáhání v soudním i exekučním řízení.

Vzhledem k dlouholetým zkušenostem v oblasti insolvenčního práva a odbornosti našich právníků jsme vytvořili novou právní entitu, společnost AB insolvence v.o.s., která působí jako společnost insolvenčního správce. Tato společnost disponuje zvláštním povolením Ministerstva spravedlnosti vykonávat činnost insolvenčního správce u tzv. „velkých dlužníků“ a je oprávněna provádět v rámci insolvenčního řízení i reorganizace. 

Vzhledem k bohatým zkušenostem a úspěchům při řešení kauz, získáváme mandát v rozsáhlých a komplikovaných restrukturalizacích, finančních i korporátních. Za posledních pět let jsme právně zaštiťovali restrukturalizace v celkové hodnotě přesahující tři desítky miliard Kč.

Reference v oblasti Insolvence, Finanční restrukturalizace