Korporátní právo, Obchodní vztahy

  • obecné právní poradenství
  • podpora managementu společností
  • zakládání a změny obchodních korporací
  • řešení právních vztahů mezi akcionáři a právních vztahů v rámci holdingu 
  • příprava nebo posuzování smluv v obchodním styku
  • smlouvy pro dodávky IT systémů, dodávky investičních celků, smlouvy ve stavebnictví
  • správa majetkových účastí, zastupování společníků na valných hromadách
  • obchody s cennými papíry (emise, prodeje, opce, zástavy, zajišťovací převody)

Součástí právní asistence klientovi je poskytování komplexního právního poradenství a servisu v souvislosti s běžným chodem podniku klienta, včetně obecného korporátního poradenství. Naši advokáti zajišťují konformitu statutárních a interních předpisů klientů s aktuální právní úpravou i potřebami klienta, zastupují management v jednáních se státními orgány a jinými subjekty.

Změny realizované za asistence advokátů kanceláře se dotýkají například způsobu řízení podniku (závodu), personálního složení statutárních orgánů obchodní korporace, optimální regulace vztahů mezi obchodní korporací a statutárními orgány, obsahu klíčových dokumentů korporace, smluvních vztahů vznikajících při obchodní činnosti klienta, podmínek pro výkon obchodní činnosti, ochrany dat, ať už z pohledu ochrany obchodního tajemství nebo ochrany osobních údajů, apod.

Široké zkušenosti mohou advokáti DUNOVSKÁ & PARTNERS nabídnout klientům při zpracování kompletní smluvní dokumentace na dodávky investičních celků a technologií a jejich projednávání s protistranou.

Zastupujeme dlouhodobě tuzemské i zahraniční akcionáře při výkonu a správě jejich majetkových účastí v obchodních korporacích, zastupujeme klienty při jednáních orgánů obchodních korporací.

Klienty zastupujeme při obchodech s cennými papíry, při emisích akcií či dluhopisů, při realizaci zástavních práv k cenným papírům. 

Reference v oblasti Korporátní právo, Obchodní vztahy